รายละเอียดการปฏิบัติตอนของผู้เข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. 

16
0
รายละเอียดการปฏิบัติตอนของผู้เข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. 

รายละเอียดการปฏิบัติตอนของผู้เข้าสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. 

1. ก่อนเวลาเข้าห้องสอบ
   1.1 ตรวจสอบความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกา (ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด) ดินสอ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ยางลบ กบเหลาดินสอ หรือมีดเหลาดินสอ บัตรประจำตัวสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ให้เรียบร้อย
   1.2 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่สอบของตนเอง
   1.3 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน กล่าวคือ
– สุภาพสตรีให้สวมเสื้อ (ห้ามสวมเสื้อไม่มีแขน) กระโปรง ชุดสุภาพ ไม่สวมเสื้อคลุมสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น
– สุภาพบุรุษ สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว ชุดสุภาพ โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงสวมร้องเท้าหุ้มส้น
   1.4 ตรวจสอบชื่อและห้องสอบของตนเองจากแผนผังห้องสอบและที่นั่งสอบ และรออยู่ในบริเวณนั้น หากหาชื่อและห้องสอบของตนเองไม่พบ ให้รีบติดต่อกรรมการกลางประจำสนามสอบ
   1.5 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องไปถึงสนามสอบเวลา 07.30 น. หรือก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อเข้ารับการคัดกรองและห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการกำกับการสอบ
   1.6 หากทำบัตรประจำตัวสอบหาย ให้รีบแจ้งประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบเพื่อขอใบอนุญาตเข้าสอบ

2. ก่อนเวลาสอบ
   2.1 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ รับการตรวจค้นด้วยเครื่องสแกนโลหะก่อนเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 15 นาที
   2.2 ห้ามนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) นาฬิกาเชื่อมต่อมือถือ (Smart Watch) วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร รวมทั้งตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสารหรือกระดาษสิ่งพิมพ์อื่นใด หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋าสะพาย เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ที่ใช้ในการคำนวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบในข้อ 1.1 หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่ามีเจตนากระทำการทุจริตในการสอบและต้องยุติการสอบทันที และหากเกิดการสูญหาย จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
   2.3 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ ไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
   2.4 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องนั่งตามที่นั่งสอบที่กรรมการกำกับการสอบกำหนดให้
   2.5 นั่งรอด้วยอาการสงบเรียบร้อยอย่างสุภาพชน ในขณะที่ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ 2 คน ถูกกำหนดให้เป็นตัวแทนผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ร่วมตรวจสภาพซองข้อสอบ
   2.6 รับแจกกระดาษคำตอบและข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบ หากได้รับกระดาษคำตอบที่มีรอยยับหรือฉีกขาด ให้รับนำไปเปลี่ยนกับกรรมการกำกับการสอบ
   2.7 ห้ามผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ทำข้อสอบก่อนมีสัญญาณให้ลงมือสอบ
   2.8 ให้ใช้ดินสอดำ 2B หรือ 2B ขึ้นไป ระบายรหัสประจำตั วสอบ และรหัสวิชาสอบบนกระดาษคำตอบ
   2.9 ตรวจทานการระบายรหัสประจำตัวสอบและรหัสวิชาสอบให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันฯ
   2.10 เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบโดยเคร่งครัด

3. ในเวลาสอบ
   3.1 เริ่มเปิดข้อสอบเมื่อได้รับสัญญาณให้ลงมือสอบจากกรรมการกำกับการสอบ
   3.2 ตรวจสอบจำนวนข้อและหน้าของข้อสอบ ถ้ามีไม่ครบหรือหน้าใดพิมพ์ไม่ชัดเจน ให้รีบแจ้งกรรมการกำกับการสอบทันทีเพื่อเปลี่ยนฉบับใหม่
   3.3 เมื่อมีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อสอบจากกรรมการกำกับการสอบให้รับปฏิบัติตามทันที
   3.4 ลงมือทำข้อสอบโดยปฏิบัติตามคำสั่งและข้อแนะนำของกรรมการกำกับการสอบ รวมทั้งระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสอบ
   3.5 ในกรณีที่ต้องใช้กระดาษทดหรือใช้กระดาษร่างเค้าโครงการตอบ ให้ทำในที่ว่างของหน้ากระดาษข้อสอบ
   3.6 เมื่อมีข้อสงสัยหรือมีกิจจำเป็น ห้ามลุกจากที่นั่ง ให้ยกมือขึ้นเพื่อแจ้งกรรมการกำกับการสอบ
   3.7 เมื่ออยู่ในห้องสอบ ขณะสอบไม่พูดหรือติดต่อกับผู้เข้าสอบอื่นหรือบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการกำกับการสอบ
   3.8 ลงลายมือชื่อ และพิมพ์ลายนิ้วมือ ในบัญชีลายมือชื่อผู้เข้าสอบแข่งขันฯ
   3.9 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงตนทุกครั้งและทุกวิชาที่เข้าสอบ กรณีสมัครทางออนไลน์ให้พิมพ์บัตรประจำตัวสอบจากระบบการรับสมัครสอบออนไลน์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรประจำตัวสอบเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อกรรมการกำกับการสอบ มิฉะนั้นจะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
   3.10 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ระบายรหัสประจำตัวสอบ และการลงลายมือชื่อของผู้เข้าสอบบนกระดาษคำตอบก่อนที่กรรมการกำกับการสอบจะลงลายมือชื่อของกรรมการกำกับห้องสอบ
   3.11 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ไปถึงห้องสอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ผู้ใดไปไม่ทันเวลาที่กำหนดให้เริ่มสอบในวิชาใดไม่มีสิทธิเข้าสอบวิชานั้น แต่สำหรับการสอบวิชาแรกในตอนเช้าของแต่ละวันผู้ใดเข้าสอบหลังจากเวลาลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจำเป็นให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบ พิจารณาอนุญาต
   3.12 หากกระทำการทุจริตในการสอบหรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าจะกระทำโดยวิธีใดหรือให้บุคคลอื่นกระทำการให้ เมื่อได้สอบสวนแล้วพบว่าผิดจริงถือว่าสอบตก
   3.13 ระมัดระวังมิให้ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ คนอื่นมีโอกาสคัดลอกคำตอบของตน
   3.14 ผู้เข้าสอบแข่งขันฯ ต้องนั่งอยู่ในห้องสอบจนหมดเวลาทำข้อสอบ
   3.15 ห้ามนำข้อสอบและกระดาษคำตอบออกนอกห้องสอบโดยเด็ดขาด

4. หลังเวลาสอบ
   4.1 หากยังมีการสอบวิชาต่อไปในวันเดียวกัน ควรพักอยู่ในบริเวณสนามสอบ หรือไม่ไกลจากสนามสอบเพื่อทราบความเคลื่อนไหวของการสอบ หรือกรรมการกำกับการสอบ หรือกรรมการกลางประจำสนามสอบ อาจจะมีการเรียกตัวในบางกรณี
   4.2 เมื่อหมดวิชาสอบในวันนั้น ควรสำรวจรายการสิ่งของที่นำมาให้ครบก่อนกลับที่พัก

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4 ประเภท
บทความถัดไปสำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่