แนวข้อสอบพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547

677
0
แนวข้อสอบพนักงานราชการ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547

1.       การจัดทำกรอบพนักงานราชการสามารถขอเพิ่มมากกว่ามติ ครม. ครั้ง. แรกได้หรือไม่

ตอบ  สามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี

2.       กรอบอัตราพนักงานราชการทีลูกจ้างประจำถือครองอยู่สามารถนำไปของบประมาณมาจ้างพนักงานราชการได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้  จนกว่าลูกจ้างประจำนั้นจะเกษียณ  ตาย  หรือลาออก

3.       อัตราตามภารกิจเร่งด่วน  จะมีวิธีขอ

ตอบ  ต้องเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติก่อน

4.       ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในกรณีลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ซึ่งส่วนราชการไม่ได้จ้างเหมาเอกชน  สามารถรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากจ้างพนักงานราชการจะไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา

5.       อัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการใช้ในปัจจุบันจะขอปรับปรุงในส่วนของการกำหนดจำนวนอัตรากำลังได้หรือไม่ กระทำได้เมื่อ

ตอบ  กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

6.       การกำหนดเลขทีต่ำแหน่งของพนักงานราชการทำได้หรือไม่

ตอบ  ส่วนราชการสามารถกำหนดได้เอง เนื่องจากเป็นการบริหารงานบุคคลภายในพนักงานราชการทั่วไปหากอายุเกิน 60 ปี จะต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ ใช้กฎหมายฉบับใด

ตอบ  อาจต่อสัญญาได้ โดยส่วนราชการอาจกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขัน สูงของพนักงานราชการในการสรรหาและเลือกสรรได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งกำหนดตามประกาศฯ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และการจ้างพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปี จะต้องเป็นกรณีทีไม่อาจสามารถหาได้จากในส่วนราชการ และต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ในระดับสูง

7.       ส่วนราชการหากทำได้จะจ้างได้หลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุไปแล้วทันที หรือต้องเว้นระยะเวลากี่ปี

ตอบ  จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

8.       ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

9.       พนักงานราชการ  หมายถึง

ตอบ    บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน

10.      ระเบียบ/กฎหมาย

ตอบ  ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

11.    ลักษณะงาน

ตอบ  ภารกิจหลัก – ภารกิจรอง – ภารกิจสนับสนุน Technical / งานช่วยอำนวการ มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนด

12.    ประเภทการจ้าง

ตอบ  ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)

13.    ค่าตอบแทน

ตอบ  บัญชีเงินเดือน   บัญชีเงินประจำตำแหน่ง   บริหาร   เชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ   เงินเพิ่ม

14.    สิทธิประโยชน์

ตอบ  ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ – ค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์บำเหน็จ บำนาญ 

15.    การเลื่อนเงินเดือน

ตอบ  ปีละ 2 ครั้ง   เลื่อนขั้น 0.5  ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น

16.    คุณสมบัติบางประการ

ตอบ  • สัญชาติไทย

        • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)

17.    วันเวลาทำ งาน

ตอบ  ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535

18.    ในกรปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน   อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ส่วนราชการควรกำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ

ตอบ  ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน

19.    ผู้ใดมีหน้าที่ตรวจสอบ ว่างานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

ตอบ  ก. ผู้บังคับบัญชา

20.    การจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ต้องจัดตามระบบเดียวกับหน่วยงานใด

ตอบ  ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกานสื่อสาร

21.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดการอย่างไร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชน     ในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่ง

ตอบ  จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น

22.    ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ให้ทำอย่างไร

ตอบ  ร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีฯ ดำเนินการจัดระเบียบเครือข่ายสารสนเทศ

23.    กรณีที่ส่วนราชการ ได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ เป็นหน้าที่ของใคร ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ

ตอบ  ค.  ส่วนราชการนั้น

24.    กรณีได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ จากข้าราชการ หรือส่วนราชการอื่น ให้ผู้ออกกฎระเบียบ พิจารณาชี้แจงให้ทราบภายในกี่วัน

ตอบ  15 วัน

25.    ตามข้อ 24 การร้องเรียน หรือเสนอแนะ ส่วนราชการ จะแจ้งผ่านหน่วยงานใดได้อีก

ตอบ  ก.  แจ้งผ่าน ก.พ.ร. ได้

26.    ในการจัดทำสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมีข้อความใดบ้าง

ตอบ   ห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว

27.    การกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน การจัดระบบสารสนเทศ เป็นการบริหารราชการแบบใด

ตอบ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

28.    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้ใดกำหนด

ตอบ  ก.พ.ร.

29.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่ออะไร

ตอบ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

30.    ในกรณีที่ส่วนราชการ  ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด ให้ผู้ใด เสนอ ครม. จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้ส่วนราชการ

ตอบ  ก.พ.ร.

31.    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือ

ตอบ  ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย 

32.    ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนด

ตอบ    แนวทางการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้

33.    งานพนักงานราชการทั่วไป

ตอบ  เป็นงานประจำทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ

34.    พนักงานราชการพิเศษ

ตอบ  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ

35.    ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการ

ตอบ  ประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้น หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้ 

36.    ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา

ตอบ  4  ปี  โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์

37.    อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐานโดยคำนึงถึง

ตอบ  ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง  ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการ  พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

38.    ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายใน

ตอบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

39.    มีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ตอบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งไล่ออก

40.    ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการกำหนด

ตอบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด

41.    ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน

ตอบ  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด

42.    ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว

ตอบ  หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

43.    กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างตามหมวดนี้ เพื่อ

ตอบ  เป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้

44.    ผู้ที่เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตอบ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

45.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ

ตอบ  2 ปี

46.    นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ตอบ  ตาย ลาออก  ประธานกรรมการให้ออก

47.    ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น

ตอบ  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีวาระเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู่ในตำแหน่ง 

48.    ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกำหนดให้เรื่องนั้นต้องกระทำโดย

ตอบ  อ.ก.พ. กรม องค์การบริหารงานบุคคลอื่นของส่วนราชการ หรือให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

49.    ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญา

ตอบ  จ้างตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน

50.    ในกรณีที่ส่วนราชการยังจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการไม่แล้วเสร็จ

ตอบ  ถ้ามีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ดำเนินการจ้างได้ในกรณีที่มีงบประมาณและโครงการแล้ว หรือสำหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ้าง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. 2547

1.       การจัดทำกรอบพนักงานราชการสามารถขอเพิ่มมากกว่ามติ ครม. ครั้ง. แรกได้หรือไม่

ตอบ  สามารถดำเนินการได้ ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นเร่งด่วน ตามนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี

2.       กรอบอัตราพนักงานราชการทีลูกจ้างประจำถือครองอยู่สามารถนำไปของบประมาณมาจ้างพนักงานราชการได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้  จนกว่าลูกจ้างประจำนั้นจะเกษียณ  ตาย  หรือลาออก

3.       อัตราตามภารกิจเร่งด่วน  จะมีวิธีขอ

ตอบ  ต้องเสนอ คพร. พิจารณาอนุมัติก่อน

4.       ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ในกรณีลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ซึ่งส่วนราชการไม่ได้จ้างเหมาเอกชน  สามารถรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ได้หรือไม่

ตอบ  ไม่ได้ เนื่องจากจ้างพนักงานราชการจะไม่รวมลักษณะงานจ้างเหมา

5.       อัตรากำลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการใช้ในปัจจุบันจะขอปรับปรุงในส่วนของการกำหนดจำนวนอัตรากำลังได้หรือไม่ กระทำได้เมื่อ

ตอบ  กรณีมีเหตุผลความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานเร่งด่วน นโยบายรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี

6.       การกำหนดเลขทีต่ำแหน่งของพนักงานราชการทำได้หรือไม่

ตอบ  ส่วนราชการสามารถกำหนดได้เอง เนื่องจากเป็นการบริหารงานบุคคลภายในพนักงานราชการทั่วไปหากอายุเกิน 60 ปี จะต่อสัญญาจ้างได้หรือไม่ ใช้กฎหมายฉบับใด

ตอบ  อาจต่อสัญญาได้ โดยส่วนราชการอาจกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุขัน สูงของพนักงานราชการในการสรรหาและเลือกสรรได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงานซึ่งกำหนดตามประกาศฯ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ และการจ้างพนักงานราชการที่อายุเกิน 60 ปี จะต้องเป็นกรณีทีไม่อาจสามารถหาได้จากในส่วนราชการ และต้องมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ในระดับสูง

7.       ส่วนราชการหากทำได้จะจ้างได้หลังจากที่ข้าราชการผู้นั้นเกษียณอายุไปแล้วทันที หรือต้องเว้นระยะเวลากี่ปี

ตอบ  จ้างได้ไม่เกิน 1 ปี (ตามมติคณะรัฐมนตรี)

8.       ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินรายรับสถานพยาบาลกองทัพเรือที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า

ตอบ  ไม่น้อยกว่า 10 ปี

9.       พนักงานราชการ  หมายถึง

ตอบ    บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนฯโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือน

10.      ระเบียบ/กฎหมาย

ตอบ  ขึ้นกับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

11.    ลักษณะงาน

ตอบ  ภารกิจหลัก – ภารกิจรอง – ภารกิจสนับสนุน Technical / งานช่วยอำนวการ มีการใช้อำนาจตามกฎหมายกำหนด

12.    ประเภทการจ้าง

ตอบ  ตลอดชีวิต (อายุเกษียณ)

13.    ค่าตอบแทน

ตอบ  บัญชีเงินเดือน   บัญชีเงินประจำตำแหน่ง   บริหาร   เชี่ยวชาญเฉพาะ  วิชาชีพเฉพาะ   เงินเพิ่ม

14.    สิทธิประโยชน์

ตอบ  ที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ – ค่ารักษาพยาบาล – การศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนนอกเวลา ค่าเช่าบ้านที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การลา เครื่องราชอิสริยาภรณ์บำเหน็จ บำนาญ 

15.    การเลื่อนเงินเดือน

ตอบ  ปีละ 2 ครั้ง   เลื่อนขั้น 0.5  ขั้น 1 ขั้น 1.5 ขั้น

16.    คุณสมบัติบางประการ

ตอบ  • สัญชาติไทย

        • อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปี ไม่เกิน ๖๐ ปี(ตำแหน่งทั่วไปปกติ)

17.    วันเวลาทำ งาน

ตอบ  ตามระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535

18.    ในกรปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน   อะไรเป็นสิ่งสำคัญที่ส่วนราชการควรกำหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ

ตอบ  ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงาน

19.    ผู้ใดมีหน้าที่ตรวจสอบ ว่างานเสร็จตามเวลาที่กำหนดหรือไม่

ตอบ  ก. ผู้บังคับบัญชา

20.    การจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ต้องจัดตามระบบเดียวกับหน่วยงานใด

ตอบ  ระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและกานสื่อสาร

21.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดการอย่างไร เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชน     ในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่ง

ตอบ  จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น

22.    ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ให้ทำอย่างไร

ตอบ  ร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีฯ ดำเนินการจัดระเบียบเครือข่ายสารสนเทศ

23.    กรณีที่ส่วนราชการ ได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ เป็นหน้าที่ของใคร ที่จะต้องพิจารณาดำเนินการ

ตอบ  ค.  ส่วนราชการนั้น

24.    กรณีได้รับคำร้องเรียน เสนอแนะ จากข้าราชการ หรือส่วนราชการอื่น ให้ผู้ออกกฎระเบียบ พิจารณาชี้แจงให้ทราบภายในกี่วัน

ตอบ  15 วัน

25.    ตามข้อ 24 การร้องเรียน หรือเสนอแนะ ส่วนราชการ จะแจ้งผ่านหน่วยงานใดได้อีก

ตอบ  ก.  แจ้งผ่าน ก.พ.ร. ได้

26.    ในการจัดทำสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมีข้อความใดบ้าง

ตอบ   ห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว

27.    การกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน การจัดระบบสารสนเทศ เป็นการบริหารราชการแบบใด

ตอบ  การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

28.    การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้ใดกำหนด

ตอบ  ก.พ.ร.

29.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการเพื่ออะไร

ตอบ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล

30.    ในกรณีที่ส่วนราชการ  ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด ให้ผู้ใด เสนอ ครม. จัดสรรเงินเพิ่มพิเศษให้ส่วนราชการ

ตอบ  ก.พ.ร.

31.    บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามในเรื่องใด ให้ถือ

ตอบ  ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างด้วย 

32.    ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนด

ตอบ    แนวทางการดำเนินการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้

33.    งานพนักงานราชการทั่วไป

ตอบ  เป็นงานประจำทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะ หรืองานเชี่ยวชาญเฉพาะ

34.    พนักงานราชการพิเศษ

ตอบ  พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ

35.    ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการ

ตอบ  ประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้น หรือกำหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้ 

36.    ส่วนราชการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลา

ตอบ  4  ปี  โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์

37.    อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐานโดยคำนึงถึง

ตอบ  ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลง  ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการ  พลเรือน และฐานะการคลังของประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

38.    ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายใน

ตอบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

39.    มีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

ตอบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่าพนักงานราชการผู้นั้นกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้หัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งไล่ออก

40.    ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทำความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส่วนราชการกำหนด

ตอบ  ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด

41.    ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน

ตอบ  ให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด

42.    ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว

ตอบ  หากในการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการให้บุคคลดังกล่าวต้องรับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว

43.    กรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการเลิกสัญญาจ้างตามหมวดนี้ เพื่อ

ตอบ  เป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้

44.    ผู้ที่เป็นกรรมการและเลขานุการและผู้แทนสำนักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตอบ  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

45.    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ

ตอบ  2 ปี

46.    นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

ตอบ  ตาย ลาออก  ประธานกรรมการให้ออก

47.    ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตำแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น

ตอบ  ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งมีวาระเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู่ในตำแหน่ง 

48.    ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกำหนดให้เรื่องนั้นต้องกระทำโดย

ตอบ  อ.ก.พ. กรม องค์การบริหารงานบุคคลอื่นของส่วนราชการ หรือให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการก็ได้

49.    ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญา

ตอบ  จ้างตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน

50.    ในกรณีที่ส่วนราชการยังจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการไม่แล้วเสร็จ

ตอบ  ถ้ามีความจำเป็นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ดำเนินการจ้างได้ในกรณีที่มีงบประมาณและโครงการแล้ว หรือสำหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ้าง

อ้างอิง
https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ข้อสอบพนักงานราชการครู 2565 พร้อมเฉลย
บทความถัดไปประกาศสอบ ก.พ. 2566 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่