โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็คได้ที่นี่

21
0
โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็คได้ที่นี่

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น 2567 มหาลัยใดเข้าร่วมบ้างเช็คได้ที่นี่

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น เป็นโครงการที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้เรียน “ครู” โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หรือการประถมศึกษา และกลับไปปฏิบัติหน้าที่ครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นท้องถิ่นหรือภูมิลำเนาของตนเอง

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครครูรักษ์ถิ่น 2567 ปีนี้

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

3.จำนวนรับทั้งหมด

1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • มีสัญชาติไทย
  • บิดา มารดา และผู้รับทุน ต้องอยู่ในภูมิสำเนาอยู่ในตำบลในโรงเรียน ตั้งอยู่ ผู้รับทุนจะไปบรรจุแต่งตั้งและปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • เป็นผู้ที่มีเจคคติที่มีต่อวิชาชีพครู และมีความประสงค์ที่จะเป็นครู ในพื้นที่ซึ่งเป้นท้องถิ่นของตน
  • คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

5. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

  • คุณสมบัติ
  • เกรดเฉลี่ย
  • แฟ้มสะสมงาน
  • การสอบสัมภาษณ์
  • โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการทดสอบข้อเขียน ตามมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประกาศอีกครั้ง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงก์

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่