ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 สพฐ.

152
0

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้กำหนดวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดวันสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังนี้

กำหนดวันสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564

  • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565

กำหนดวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2565

กำหนดวันสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2565

ในการนี้ กำหนดวันสอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญดังกล่าวข้างต้น มีโรงเรียนหลายแห่งถูกกำหนดให้เป็นสถานที่จัดสอบ และตรงกับการสอบ/คัดเลือก นักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ และการสอบ/คัดเลือกนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนที่จัดสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ

ดังนั้น เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ O-NET GAT/PAT และวิชาสามัญ การสอบ/คัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ และการสอบ/คัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นธรรม และเสมอภาคแก่นักเรียนทุกคน รวมทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ต้องดำเนินการจัดห้องสอบแบบเว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด จึงเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565

ที่มา สพฐ.

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่