รับโอนข้าราชการ 2565

222
0

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันและรับโอนข้าราชการจากหน่วยงานภายนอก


1.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ที่ คค 0801.2/ว 164 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตราดาวน์โหลด

2.สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด่วนที่สุด ที่ พน 0201/ว 126 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการหรือระดับชำนาญการ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือระดับชำนาญงาน (ส่วนภูมิภาค) จำนวน 5 อัตราดาวน์โหลด

3.สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0401.3/ว 1320 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับการราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง) จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลด

4.กรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ กห 0526.2/123 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตราดาวน์โหลด

5.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ สม 0001/ว 319 ลงวันที่ 27 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการตามกฎหมายอื่นเพื่อโอนไปบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตราดาวน์โหลด

6.คณะกรรมการสรรหากรรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ สว (ปปช) 0008/(ส) ว 86 ลงวันที่ 26 มกราคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันแลพปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1 ตำแหน่งดาวน์โหลด

สำนักอำนวยการ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสวัสดิการ ชั้น 2
วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0-2281-9273 
ติดต่อผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ bga_ops@hotmail.com 

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่