จำนวนเงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565

1396
0

เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียนและแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ.

เงินอุดหนุนรายหัว ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. และแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ เงินอุดหนุนรายหัวค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ 2565 สังกัด สพฐ. ดังนี้

ค่าหนังสือเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. งบประมาณค่าหนังสือเรียนที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2565 เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับระดับก่อนประถมศึกษา ค่าหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น และแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐาน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้เฉพาะ ป.1 – ป.6 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้

มูลค่าหนังสือต่อชุดของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ
ก่อนประถมศึกษา งบประมาณที่ได้ 200 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 งบประมาณที่ได้ 656 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 งบประมาณที่ได้ 650 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 งบประมาณที่ได้ 653 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 งบประมาณที่ได้ 707 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 งบประมาณที่ได้ 846 บาท/คน/ปี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณที่ได้ 859 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 งบประมาณที่ได้ 808 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 งบประมาณที่ได้ 921 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 งบประมาณที่ได้ 996 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 งบประมาณที่ได้ 1,384 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 งบประมาณที่ได้ 1,326 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณที่ได้ 1,164 บาท/คน/ปี
ชั้น ปวช. 1-3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 2,000 บาท/คน/ปี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่