ข่าวสอบราชการ

สศศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 1,831 อัตรา

สศศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566

สศศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ จำนวน 1,831 อัตรา เปิดรับสมัครกี่วันตั้งแต่วันไหนถึงวันไหน รายละเอียดประกอบคุณสมบัติครูผู้ช่วย 66 ต้องเป็นอย่างไรบ้างตรวจสอบด่วนที่นี่

สศศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566

สศศ.เปิดสอบครูผู้ช่วย 2566 กรณีพิเศษ  จำนวน 1,831 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.ค.2566 โดย สศศ. ออกประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
 

ตำแหน่งที่รับคัดเลือก    

ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1,831 อัตรา รายละเอียดตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ได้รับเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วย ดังนี้    

 • วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,050 บาท    
 •  วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท    
 • คุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 15,800 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้    

 • เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้          
 •  มีสัญชาติไทย          
 • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์          
 • เป็นผู้เลื่อในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย          
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น          
 •  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.          
 •  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้น ๆ          
 •  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 •  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือ          
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย          
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ          
 •  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ          
 •  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น          
 •  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button