ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 21-27 ม.ค. 2567

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 21-27 ม.ค. 2567
คุรุสภา เปิดรับสมัครสอบรับใบประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ตั้งแต่ 21-27 ม.ค. 2567

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ 

ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภากำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 จำนวน 6 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567   เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกศูนย์สอบ/สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ ต่อการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 1 ครั้ง

การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้ใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น

การเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบ แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้1. ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่ เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบโดยสามารถเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ ศูนย์สอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู มีจำนวน 15  ศูนย์สอบ ได้แก่

1) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
6) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
10) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ
12) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15) ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2) ระบบกระดาษ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสถานที่เข้ารับการทดสอบได้ตามความประสงค์ที่จะเข้ารับการทดสอบ โดยสามารถเลือกสนามสอบที่จะเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น ทั้งนี้ สนามสอบที่กำหนดให้มีการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู จำนวน 13 แห่ง ได้แก่

1) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
3) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4) สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
5) สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
8) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9) สนามสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ
10) สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11) สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
13) สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
2) บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
3) บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
3.1) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา
3.2) อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

สำหรับการจัดที่นั่งสอบพิจารณาจากลำดับการชำระเงินของผู้สมัครสอบ โดยให้สิทธิผู้สมัครสอบที่ชำระเงินค่าสมัครสอบลำดับต้นก่อน
สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 256

เข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button