ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความวิทยฐานะ

คำแนะนำในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ ต่อประกอบวิชาชีพครู

คำแนะนำในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ ต่อประกอบวิชาชีพครู

คำแนะนำในการกรอกแบบแสดงคุณสมบัติ ต่อประกอบวิชาชีพครู

ตอนที่ 1 ให้ระบุข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลปัจจุบันของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตอนที่ 2 ให้ระบุข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ตอนที่ 2 ข้อ 1. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ให้เลือกกรอกข้อมูลเพียง 1 ข้อ ( 1.1 ถึง 1.10) ที่ตรงกับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมแนบ สำเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร / เอกสารการลงทะเบียน / เอกสารการผ่านการเทียบโอน – ทดสอบ– ฝึกอบรม / หลักฐานแสดงการยื่นขอเทียบโอน – สมัครทดสอบ –สมัครฝึกอบรม / สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcripts) / สำเนา ก.พ. 7 / สำเนาสมุดประจำตัวครู / ฯลฯ แล้วแต่กรณี ที่เป็นหลักฐาน ประกอบข้อมูลตามรายการที่เลือก

ตอนที่ 2 ข้อ 2. ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อ 2.1 (เฉพาะผู้ที่ปัจจุบันประกอบวิชาชีพครู) ให้เลือกกรอกรายละเอียดผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน การปฏิบัติงานของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ได้ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจนถึงปัจจุบัน ให้ได้ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม และกิจกรรมต้องไม่ซ้ำกันทั้ง 3 กิจกรรม พร้อมแนบ สำเนาปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตร / วุฒิบัตร / หลักฐานแสดงการได้รับหรือหลักฐานการขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ / หลักฐานแสดงการเขียนตำรา บทความ ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม งานวิจัย / เกียรติบัตรการได้รับรางวัล ยกย่อง ฯลฯ แล้วแต่กรณี ที่เป็นหลักฐานแสดงการปฏิบัติตาม กิจกรรมที่เลือก
ข้อ 2.2 (เฉพาะผู้ที่มิได้ประกอบวิชาชีพครู) ให้เลือกกรอกรายละเอียดใน ข้อ 2.2  1 หรือ ข้อ 2.2  2 หรือ 2.2  3 ที่ผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ดำเนินการ หากคุรุสภายังมิได้กำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมหรือจัดทดสอบความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เลือกรายการใน  3. รอเข้ารับการ อบรมหรือทดสอบความรู้มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ

ตอนที่ 2 ข้อ 3. การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ วิชาชีพ ให้ผู้ยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู รับรองว่าได้ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548

การลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ยื่นแบบ คส.02.10 ด้วยตนเอง

คำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา / หน่วยงานต้นสังกัด
1) ผู้ดำรงตำแหน่งครู / รองผู้บริหารสถานศึกษา รับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา
2) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา / รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือที่เรียกชื่อ อย่างอื่น / ศึกษานิเทศก์ รับรองโดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
3) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา / ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอื่นๆ(นอกจากสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) รับรองโดย ตนเอง
4) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแต่มิได้ประกอบวิชาชีพ รับรองโดย ตนเอง

ต่อใบอนุญาติประกอบวิชาชีพครู คลิกที่นี่

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button