ค้นหาข้อมูลจาก Google
ดาวน์โหลด

ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

ตัวอย่าง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565เล่มนี้โรงเรียน ได้จัดทําขั้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓ ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปีรายละเอียดของเนื้อหาในรายงาน ได้นําเสนอข้อมูลสําคัญคือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษาส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และส่วนที่ ๓ ภาคผนวก

ดาวน์โหลดตัวอย่างได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

ขอขอบคุณที่มา https://www.facebook.com/adschoolpage

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button