ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

ประกาศใช้ “ใบรับรองแพทย์แบบใหม่” 2566 สำหรับข้าราชการที่ได้บรรจุ

ประกาศคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของผู้ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2566

สำหรับใบรับรองแพทย์แบบใหม่ที่แทบท้ายประกาศฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 สำหรับผู้ขอรับการตรวจสุขภาพ ระบุรายละเอียดดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
 • โทรศัพท์
 • อีเมล
 • เลขประจำตัวประชาชน

จากนั้นจะระบุว่า “ข้าพเจ้าขอหนังสือรับรองสุขภาพเพื่อเข้ารับราชการ

 • ในตำแหน่ง
 • กรม
 • กระทรวง

จากนั้นจะถามประวัติสุขภาพ ซึ่งมี 4 ข้อ สามารถตอบได้ว่า ไม่มี หรือ มี (ระบุ) ดังนี้ 

 1. โรคประจำตัว ไม่มี/มี (ระบุ)
 2. อุบัติเหตุและการผ่าตัด ไม่มี/มี (ระบุ)
 3. เคยเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ไม่มี/มี (ระบุ)
 4. ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญ (เว้นช่องว่างให้กรอก)

 
ท้ายของส่วนที่ 1 จะถามความยินยอมให้ตรวจสอบ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จากนั้นจะให้ลงชื่อ นามสกุล พร้อมระบุวัน / เดือน / ปี อีกครั้ง

ส่วนที่ 2 สำหรับแพทย์ผู้ตรวจ จะระบุดังนี้

 • สถานที่ตรวจ / วัน เดือน ปี ที่ตรวจ
 • ชื่อนามสกุลของแพทย์ที่ตรวจ 
 • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เลขที่
 • สถานที่ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • ได้ตรวจร่างกาย นาย/นาง/นางสาว แล้วเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. มีรายละเอียดดังนี้
  • น้ำหนักตัว
  • ความสูง
  • ความดันโลหิต
  • ชีพจร 
  • สภาพร่างกายทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ ปกติ/ผิดปกติ (ระบุ)

และนอกจากนี้แพทย์ยังต้องรับรองว่าบุคคลดังกล่าว ปรากฎหรือไม่ปรากฏ โรค 5 โรค ดังต่อไปนี้

 1. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 2. โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 3. โรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. โรคติดต่อร้ายแรงที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. โรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

จากนั้นแพทย์ยังต้องเขียนบรรยายการตรวจพบ / ความเห็นว่าควรส่งตรวจเพิ่มเติมหรือไม่ และสรุปความเห็นของแพทย์ 

นอกจากนี้ในท้ายของประกาศ ยังระบุหมายเหตุ 4 ข้อสำหรับแพทย์ ดังนี้

 1. ชื่อส่วนราชการ
 2. ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 3. ให้แสดงว่าเป็นผู้มีร่างกายสมบูรณ์เพียงใด
 4. ประทับตราโรงพยาบาลด้วย
 5. ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ให้ใช้ได้ 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย

สำหรับประกาศฉบับดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นหมายความว่าเริ่มใช้บังคับวันที่ 18 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" 2566 สำหรับข้าราชการที่ได้บรรจุ
ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" 2566 สำหรับข้าราชการที่ได้บรรจุ
ประกาศใช้ "ใบรับรองแพทย์แบบใหม่" 2566 สำหรับข้าราชการที่ได้บรรจุ
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button