ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการสอบเรียนต่อ

ใบประกอบวิชาชีพครู 2567 เช็กสถานที่ วิธีสมัครสอบ เริ่มวันนี้

สวัสดีทุกท่าน วันนี้แอดมินทีมงาน เว็บไซต์การศึกษาไทยดอทคอม มีข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2567 เช็กสถานที่ วิธีสมัครสอบ เริ่มวันนี้นะครับ วันที่ 21 มกราคม 2567 ตามมาดูกันได้เลยครับ

คุรุสภา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์

โดยผู้สมัคร สามารถเลือกศูนย์สอบ-สนามสอบที่ต้องการเข้ารับการทดสอบได้เพียง 1 แห่งเท่านั้น และสามารถเลือกรอบสอบได้เพียง 1 รอบ และเลือกระบบสอบได้เพียง 1 ระบบ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบที่เปิดรับสมัคร จำนวน 6 รอบ ได้แก่

 • รอบที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 3 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • รอบที่ 4 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบกระดาษ
 • รอบที่ 6 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ระบบอิเล็กทรอนิกส์

สถานที่สอบ จะแบ่งตามระบบการสอบ ได้แก่

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 15 แห่ง

 1. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                    
 2. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง                      
 4. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 5. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต        
 6. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 7. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี              
 8. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 9. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                    
 10. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 11. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                              
 12. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                      
 14. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 15. ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระบบกระดาษ 13 แห่ง

 1. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย          
 2. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 3. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง            
 4. สนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 5. สนามสอบมหาวิทยาลัยขอนแก่น                    
 6. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 7. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์            
 8. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 9. สนามสอบมหาวิทยาลัยทักษิณ                    
 10. สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์              
 12. สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 13. สนามสอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
 2. บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
 3. บุคคลที่อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง คือ

– อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา

– อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)

การสมัคร

สำหรับระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกระดาษ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp67.thaijobjob.com

การตรวจสอบ-แก้ไขข้อมูล

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp67.thaijobjob.com หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th

สำหรับการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบที่ตรวจสอบสิทธิของตนเองเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลของตนเอง ยกเว้นคำนำหน้านาม ชื่อ – สกุล

รวมทั้งกรอกข้อมูลเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ในระบบรับสมัครสอบ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพประเภท .jpeg หรือ .jpg ขนาดไม่เกิน 1 MB กรณีไม่สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือแนบไฟล์ได้ให้ดำเนินตามข้อความที่ปรากฏในระบบ

ค่าสมัครสอบ

วิชาละ 500 บาท สำหรับการชำระเงินของผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ให้นำรหัสคิวอาร์โค้ด ที่ได้รับจากระบบรับสมัครสอบสแกนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารทุกแห่ง

หากผู้สมัครเข้ารับการทดสอบไม่สามารถชำระเงินได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งในคู่มือระบบรับสมัครสอบ หรือสอบถามข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูล เบอร์ 022577159 ต่อ 3 หรือไลน์ไอดี @Thaijobjob เท่านั้น 

กรณีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบดำเนินการไม่ถูกต้อง และไม่อยู่ในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานถือว่าไม่มีการสมัครสอบ ผู้สมัครเข้ารับการทดสอบต้องบันทึกหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน ทั้งนี้ สำนักงานไม่คืนเงินค่าสมัครสอบให้กับผู้สมัครเข้ารับการทดสอบฯ ในทุกกรณี

เกณฑ์การผ่านการทดสอบและประเมิน

ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู วิชาครู ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามหลักการวัดและประเมินที่คณะอนุกรรมการกำหนด

กรณีที่ผลคะแนนการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ สมัครสอบในรายวิชาที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป

ทั้งนี้ ระยะเวลาการใช้ผลการทดสอบฯ แต่ละรายวิชาสามารถใช้ได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผล หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผลคะแนนดังกล่าวสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูอีกครั้งหนึ่ง

การประกาศผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู สามารถตรวจสอบผลทางเว็บไซต์สำนักงาน https://www.ksp.or.th และ https://ksp67.thaijobjob.com และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ KSP Self-Service เท่านั้น

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

One Comment

 1. เปลื่ยนรอบสอบได้ไหมค่ะ กดยืนยันแล้ว รอแค่จ่ายเงิน แต่ยังไม่จ่ายค่ะ อยากเปลื่ยนรอบสอบค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button