การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

28
0

Download หนังสือฉบับเต็ม การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

การวิจัยเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ที่มีระบบและวิธีการที่น่าเชื่อถือเพื่อนำความรู้หรือข้อค้นพบที่ได้นั้นไปใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาหรือ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ แต่การจะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของงานวิจัย ซึ่งงานวิจัยที่มีคุณภาพจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในแง่ของการกำหนดนโนบายและการขยายผลในการนำงานวิจัยลงสู่การปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เรียบเรียงสาระสำคัญของการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง” ซึ่งบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยทางการศึกษา จำนวน 3 ท่าน จากการประชุมสัมมนา วิชาการระดับภูมิภาค: การวิจัยทางการศึกษาใน 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยจุดประกายและเป็นแรงบัลดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป

Download หนังสือฉบับเต็ม >> การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่