ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ

30
0

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าผู้ถือมีคุณสมบัติและความสามารถในการเป็นครูตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูทุกคนควรมีเป็นอย่างยิ่ง

ตามข้อบังคับคุรุสภา พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 กำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 4 ประเภท คือ ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1. ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู (P-License) มีอายุ 2 ปี

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง

2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น (B-License) มีอายุ 5 ปี

ต้องเป็นผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีต่อเนื่อง สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง (A-License) มีอายุ 7 ปี

ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับ B-License และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่าขึ้นไป รวมถึงผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่