การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

113
0

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา และกรรมการภายนอกอีก 2 คน

ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ

เน้นการประเมินผลลัพธ์ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

คณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพฯ ตาม ว 17/2552
(ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) เมื่อผู้ขอแจ้งขอแจ้งความประสงค์จะรับการประเมิน
เพื่อน าผลมารวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

อ้างอิงจาก สรุปเกณฑ์ วPA ตำแหน่งครู ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เจาะประเด็นเกณฑ์ PA อาชีวศึกษา
บทความถัดไปแจกคู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับแบบฟอร์มต่างๆ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่