ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข้อสอบ

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 มีเฉลยในฉบับอาจารย์

แจกแนวข้อสอบ เตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู มีเฉลยในฉบับอาจารย์

ตามที่คุรุสภากำหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกาหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จานวน ๕ วิชา และ (๒) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๓ ด้าน ในด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ กาหนดให้มีการ ทดสอบใน ๕ วิชา คือ กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู และวิชาเอก โดยเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานและกลุ่ม วิชาชีพครู นับว่าเป็นกลุ่มที่มีความสาคัญสาหรับบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะเป็นสถาบันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมานานด้านการผลิตครู บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะต้องสอบผ่านในวิชาเหล่านี้ และจะต้องผ่านการทดสอบและการประเมินจนได้รับใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) ได้เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบของศึกษาสาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย ราชภัฏขึ้น โดยได้เชิญคณาจารย์ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกลุ่มวิชาพื้นฐาน และกลุ่มวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาร่วมจัดทาแนวทางเตรียมความพร้อม ใน ๔ วิชา (ยกเว้นวิชาเอก) โดยได้จัดทาเป็น ลักษณะข้อสอบคู่ขนานตามผังการออกข้อสอบที่ได้มีการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน และกลุ่มวิชาชีพครู หลังจากน้ันได้ มีการวิพากษ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทาเป็นข้อสอบ และคู่มือสาหรับอาจารย์ เพื่อให้แต่ละ สถาบันนาไปใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบของนักศึกษาต่อไป

การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูของ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพครู ฉบับ สำหรับนักศึกษา สภาคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ)

แจกแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 มีเฉลยในฉบับอาจารย์

สครภ ขอขอบพระคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี และที่สาคัญที่สุดขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมจัดทาแนวทางเพื่อเตรียมความ พร้อมในครั้งนี้

ขอบคุณ สครภ
อ้างอิง แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 2565 PDF พร้อมเฉลย

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button