คุณสมบัติ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

2147
0

คุณสมบัติ เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565 เกณฑ์สอบผู้บริหารสถานศึกษา 2565

อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐาบตำแหน่งใหม่ ตาม ว 3 หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ .๔๐๐๔/ว ๑๕๗๕ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ออกหนังสือ เลขที่ ศธ 0206.4/ 3 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุตลากรทางการ ศึกษา ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เพื่อใช้ในการกำหนดเกณฑ์ในการสอบตัตเสือกบุคคลเพื่อบรรและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยอ้างอิงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้วจึงจะให้สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน (สพฐ ) เป็นผู้นำเกณฑ์โปใช้กำหนดคุณสมบัติในการสอบครั้งนี้

อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่