หลักเกณฑ์ เบื้องต้น วPA

1714
1

หลักเกณฑ์ เบื้องต้น วPA

การประเมินวิทยฐานะครูช่วงเปลี่ยนผ่านจากเรียนเก่าสู่ระบบ PA หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

ข้าราชการทุกคนเริ่มทำข้อตกลงในการพัฒนางานจีพีเอกับผู้อำนวยการสถานศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปเป็นประจำทุกปีงบประมาณ

รอบการประเมิน PA คือ รอบปีงบประมาณซึ่งหมายถึงวันที่ 1 ตุลาคมถึง 30 กันยายนของปีถัดไป

โดยผลการประเมิน PA ในแต่ละรอบการประเมินให้นำไปใช้ดังนี้

1.ใช้ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

2.ใช้ในการประเมินคงวิทยาฐานะตามมาตรา 55

3.ใช้เป็นคุณสมบัติหนึ่งในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ซึ่งจากแผนภาพด้านล่างคุณครูจะเห็นไทม์ไลน์ของการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ยกตัวอย่างดังนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ก.ค.ศ ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่จากนั้นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครูทุกคนต้องเริ่มทำเกณฑ์ PA โดยรอบการประเมิน

รอบที่ 1 จะอยู่ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

รอบการประเมินรอบที่ 2 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รอบการประเมินรอบที่ 3 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

รอบการประเมินรอบที่ 4 จะอยู่ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2568

ซึ่งกรณีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 4 ปี และมี PA ที่ผ่านเกณฑ์ 3 รอบการประเมินกรณีเป็นไปตามเงื่อนไขการลดระยะเวลาจะมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ 3 ปีและมี PA ที่ผ่านเกณฑ์ 2 รอบการประเมินนั่นเอง

ารยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตัวอย่าง กรณี 4 ปี

เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ประกาศใช้หลักเกณฑ์ใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คุณครู ทุกคนเริ่มทำ PA จากนั้น เราจะประเมิน PA

รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งเมื่อถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นการสิ้นสุดเกณฑ์เก่า ว.17และ ว.21แต่หากคุณครูเก็บงาน ในเกณฑ์เก่ามาก่อน จะสามารถ นำมาใช้ในการประเมิน PA

รอบที่ 2 คือ ในระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งจะหมายความว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คุณครูประเมินPAรอบที่ 1 + ผลงานเกณฑ์เดิม ดูในตาราง

จากนั้นวันที่ 30 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 คุณครูจะประเมินPA รอบที่ 3 หมายความว่าในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 จะมี PA รอบที่ 1 รอบที่ 2 รวมกับผลงานเกณฑ์เดิม

จากนั้นวันที่ 30 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 คุณครูจะทำการประเมิน PA รอบที่ 4 นั่นหมายความว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2567 คุณครูจะส่งผลงานPA รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3

ซึ่งคุณครูสามารถดูรายละเอียดการส่งผลงานเดิมที่นำมานำเสนอในตาราง โดยจะมีบอกว่าวันยื่นขอปีงบประมาณ คุณครูยื่นขอปีงบประมาณใดและต้องส่งผลงานใดบ้างเช่น ผลงานด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามว. 17 /2552 จำนวน 2 ปีการศึกษา หรือหากคุณครูเก็บผลงานเดิมตามว21 จะส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 2 ตามเกณฑ์ว 21/2560 และจะบอกว่าผลงานที่ต้องมี จากการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ตามหลักเกณฑ์ใหม่จะส่งในรอบไหนบ้าง

ข้าราชการครูที่อยู่ระหว่างขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ตามว. 13 /56 จะยื่นคำขอตามว. 17/5 2 หรือว.21/60 สามารถยื่นได้ภายใน 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นคำขอตาม ว.17/5 2 ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ ว.21/60 ซึ่งกำหนดให้ยื่นได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบหรือได้รับแจ้งมติไม่อนุมัติหากกำหนดเวลา 1 ปีดังกล่าวเกิน 30 กันยายน 2565 ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้ที่ได้ใช้สิทธิ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามว.17/52 ช่วงเปลี่ยนผ่านไปแล้วไม่สามารถยื่นขอรับการประเมิน ว.17/52 ได้อีก

ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปและต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูจะสามารถยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่นี้ได้เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน

ที่มา : กคศ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่