ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สมัครสอบ 2565

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 208 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 208 อัตรา ผ่านเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2565

วันที่ 20 พ.ค. 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 208 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 183 อัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 13 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 12 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ จำนวน 15 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 4 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 5 นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 30 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 6 นักวิชาการศึกษา จำนวน 43 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 19 อัตรา
  • ตำแหน่งที่ 8 นิติกร จำนวน 8 อัตรา

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

  • ตำแหน่งที่ 1 เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 65 อัตรา

สำหรับเงินเดือนที่จะได้รับ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท – 16,500 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ส่วนตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 บาท – 12,652 บาท หรือตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

3. เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ

7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

12. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

13. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ ต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองได้ ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. คลิกหัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” เลือก “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” โดยให้ผู้ประสงค์สมัครสอบแข่งขันต้องสมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

หากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบรับสมัคร ติดต่อ Call Center โทร. 0-2697-0999 กด 1 แล้วกด 901
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

อ้างอิง
http://ops.jobthaigov.com/OPS/OPS.Register.Web/

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button