กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 ก.ค.2505

19
0
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 ก.ค.2505

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 ก.ค.2505

กิจกรรมในวันภาษาไทย จะมีทั้งของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ, การอภิปรายทางวิชาการ, การประกวดแต่งคำประพันธ์ ร้อยแก้ว ร้อยกรอง การขับเสภา การเล่านิทาน เป็นต้น

สำหรับการจัดงานปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 24 ก.ค.2566 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีการมอบรางวัลปุชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นชาวไทย ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย การมอบรางวัลเพชรในเพลง การประกวดหรือแข่งขันทักษะทางภาษาไทย การเผยแพร่วีดิทัศน์ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยของสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย

29 ก.ค. “วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 ก.ค.2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“โดยสถาบันภาษาไทย สวก. สพฐ. ได้จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566 เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนักเรียนในสังกัด สพฐ. และสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทุกภาคส่วนร่วมมือกันพัฒนางานภาษาไทย ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาและการต่อยอดให้เด็กและเยาวชนเกิดการเรียนรู้ เป็นบันไดที่สำคัญนำไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการด้วย ทั้งนี้ ขอชื่นชมคณะผู้จัดและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ทุกท่านล้วนเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาไทย สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน
บทความถัดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 9 แห่ง เป็น “โรงเรียนราชประชานุเคราะห์” 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่