ตัวอย่าง ประเด็นท้าทาย แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA

257
2

จากตัวอย่างการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้

ส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน

ประเด็นที่ท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ของผู้จัดทำข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ต้องแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การปรับประยุกต์ การจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น (ทั้งนี้ ประเด็นท้าทายอาจจะแสดงให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังที่สูงกว่าได้)

ประเด็นท้าทาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษา

1. สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

   สภาพปัญหาของผู้เรียนที่ใช้ภาษาไทย ยังพบปัญหาอย่างมากในการเขียนให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย ซึ่งผู้เรียนขาดทักษะพื้นฐานสำคัญในการสะกดคำ การฝึกแจกลูกสะกดคำ การใช้คำศัพท์ผิดบ่อยครั้งจึงส่งผลให้ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารได้เท่าที่ควร ซึ่งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบเดิมยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร เนื่องมาจากบริบทของสิ่งแวดล้อม การเข้าถึงสื่อ/เทคโนโลยีของผู้เรียนค่อนข้างไม่ครอบคลุม จึงส่งผลให้การจัดการเรียนรู้ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะการเขียนที่ดีขึ้น ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการประยุกต์จากเทคโนโลยีด้วยบทเรียนสำเร็จรูปทักษะการเขียนคำผสมผสานกับทักษะการเขียนเรียงความด้วยเทคนิค บันได 4 ขั้น จากความรอบรู้เกี่ยวกับอาชีพในชุมชนของตนเองหรือเหตุการณ์ปัจจุบันที่สนใจ ประกอบไปด้วย 

   1. ฝึกเขียนบรรยายสั้น ๆ สิ่งต่าง ๆ ที่มองเห็น 

   2. ฝึกเขียนโวหารด้วยประโยคสั้น ๆ

   3. ฝึกเล่าเรื่องจากประสบการณ์

   4. จับประเด็น/ทดลองเขียนอิสระ

   เพื่อให้กิจกรรมมีความหลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะได้ทุกเวลาจากเทคโนโลยีซึ่งทำให้กิจกรรมน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล

   พัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปทักษะการเขียนทางภาษาผสมผสานกับการจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะการเขียนเรียงความสั้น ๆ ด้วยบันได 4 ขั้น ในรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ครูผู้สอนติดตามความก้าวหน้าจากการทำแบบฝึกหัดจากบทเรียนทักษะทางภาษากับการเขียนเรียงความสั้น ๆ โดยพิจารณาจากทักษะการเขียนคำที่ถูกต้อง และในระหว่างการพัฒนา ครูผู้สอนนำปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร ครูผู้สอนต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ 

3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง

  3.1 เชิงปริมาณ

    ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม จำนวน 89 คน ร้อยละ 80 ที่เรียนในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานมีผลการพัฒนาทักษะการเขียนที่ถูกต้องและผลสัมฤทธิ์เพิ่มสูงขึ้น

  3.2 เชิงคุณภาพ     การปรับประยุกต์/เทคนิค/สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาที่ผสมผสานกับเทคนิคการสอนทักษะการเขียนด้วย บันได 4 ขั้น ในวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นฐานในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

2 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่