ตัวอย่าง PA ผู้บริหารสถานศึกษา

243
0

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุกสังกัด)

การเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลต่อวิถีชีวีติของคนในสังคม ระบบการศึกษาจึงจำเป็นต้อง พัฒนา ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ด้วย เติมการศึกษามุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเพียงอ่นออกเขียนได้ เท่านั้น แต่สำหรับในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการปฏิบัติ และการสร้างแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน กล่าวคือ จะไม่เป็นเพียงผู้รับ (Passive Leaming อีกต่อไป แต่ผู้เรียนตองฝึกการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง (Active Learning โดยมีครูเป็น “โช” ที่คอยออกแบบการเรียนรู้เพื่อช่วย ผู้เรียนให้บรรลุผลได้ประการสำคัญ คือ ครูในศตวรรษที่ ๒๑ จะตองไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหาความรู้ ไปพรอมๆ กันกับผู้เรียนในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ต้องก้าวข้าม “สาระวิชา” ไปสู่ การเรียนรู้ “ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑” (๒๑” Century Skills) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้แต่ต้องให้นักเรียนเป็น ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช (Coach) และอำนวยความสะดวก (Facilitator ในการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ( Problem-Based Learning : PBL) ของนักเรียนสิ่งที่เป็น ตัวช่วยของครูในการจัดการเรียนรู้คือชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ (Professional Leaming Communities : PLC) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทาหน้าที่ ของครูแต่ละคนนั่นเอง (คู่มือประกอบการอบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC, สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ., ๒๕๖๓)

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง https://drive.google.com

เครดิตที่มา : https://pubhtml5.com/fnnr/hije/basic

https://www.xn--12ca0ezbc4ai2ee1bzl.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0/pa-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่