บทความ

ตัวอย่างการเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

การเขียนรายงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการประเมินผลการทำงานในสถานศึกษา และเพื่อให้คุณครูทุกท่านสามารถมีแนวทางในการเขียนรายงานที่มีคุณภาพและเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง ทางทีมงานเว็บไซต์การศึกษาไทย ดอทคอม จึงขอเสนอตัวอย่างการเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อให้คุณครูนำไปศึกษาเป็นตัวอย่างการเขียนรายงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการเขียนรายงาน ผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

รายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา

ข้าพเจ้านายสมชาย มาเยอะ ตำแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2566 โดยอ้างอิงตามคำสั่งโรงเรียนเชียงราย เลขที่ 20/2566 สำหรับการเข้ารับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 5 ดาว มีรายละเอียดการปฏิบัติงานดังนี้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา

2. การส่งเสริมความกตัญญกตเวทิตาและความซื่อสัทย์สุจริต ให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากร

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1. ให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติการจัดทำโครงงานคุณธรรมโนช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. จัดทำและคำนวณเกี่ยวกับโครงงานคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยุบาลสุขสวัสดิ์

3. จัดทำ VTR Presentation โรงเรียนเพื่อเข้ารับการประเม็นโรงเรียนคุณธรรมระดับ 5 ดาว

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.ศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหา

2. รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง

3.สรุปและรายงานผลกิจกรรมโครงงานคุณธรรม

4.น้ำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการนิเทศ

5.ร่วมจัดทำแผนการดำเนินงาน

6.ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอคุณธรรม อัตลักษณ์ของโรงเรียนระดับช่วงชั้นที่รับผิดชอบ

7.ดำเนินกิจกรรมและโครงงานคุณธรรมให้เป็นไปตามรัตถุประสงค์

8.สร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม แลกเปลี่ยนแนวคิดการดำเนินงานหามกิจกรรมและโครงงานคุณธรรม PLC

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

โรงเรียนเชียงราย ได้รับการแจ้งผลการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 5 ดาว ปี พ.ศ.2566 เขตตรวจราชการที่ 13 (รอบที่ 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 7 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566

เอกสารอ้างอิง

– คำสั่งโรงเรียนโรงเรียน ที่ 541/2566 เรื่อง แต่งทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม.

– เกียรติบัตรรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 5 ดาว เลขที่ 0254/2566

ตัวอย่าง การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button