คู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

290
0

โครงการพัฒนาระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ.

ด้วย ก.ค.ศ. ได้ กำหนดหลักกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู และตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษา ได้พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน และคุณภาพการศึกษา โดยนำระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล Digital Performance Appraisal : DPA มาใช้ในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผล ข้อมูลการประเมินผล การปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน รวมทั้งหลักฐานประกอบการพิจารณา เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ดังนั้นเพื่อให้มี ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA) ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการ ประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisa : DPA เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

https://dpa-sso.otepc.go.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ พ.ศ. 2550
บทความถัดไปการเตรียมเอกสารนำเข้าระบบ DPA ปีงบประมาณ 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่