ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ พ.ศ. 2550

145
0

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

 วันที่ 26 กันยายน 2565 นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

          สืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 31 ที่บัญญัติให้อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน อัตราเงินวิทยฐานะใช้บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 โดยที่ผ่านมามีข้อหารือเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะในกรณีต่าง ๆ เช่น การถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือถูกสั่งพักราชการ การถูกสั่งให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการและสั่งให้กลับเข้ารับราชการ การสั่งให้ประจำส่วนราชการหรือเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งต้องงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ รวมทั้งระเบียบ ก.ค.ศ. ฯ ข้อ 8 ได้กำหนดการงดการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะตามมาตรา 55 กรณีมีผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว 9-12/2564)  รวมทั้งการกำหนดให้มีการพัฒนาก่อนงดเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ นอกจากนี้ มีกฎหมายอื่นที่กำหนดสิทธิประโยชน์ของข้าราชการเพิ่มเติม เช่น การลาไปอุปสมบท ในโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลา การลาไปถือศีลปฏิบัติธรรมตามมติคณะรัฐมนตรี ลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ และลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เป็นต้น

ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ พ.ศ. 2550

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อปรับปรุงระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 ดังกล่าวเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเชิญผู้บริหารสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 33 คน

ที่มา https://otepc.go.th/th/content_page/item/4112-2550.html

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ 2565
บทความถัดไปคู่มือระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล DPA โดย สำนักงาน ก.ค.ศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่