หัวข้อกิจกรรมโฮมรูม (Home Room) แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม

32825
0

หัวข้อกิจกรรมโฮมรูมแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม ปฏิทินโฮมรูม (Home Room)

การแต่งกาย

      1. ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนชาย – หญิง

      2.  ทรงผมนักเรียนชาย – หญิง

      3.  การใช้เครื่องประดับ

ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

      1. ความหมายของเพลงชาติ

      2.  ศาสนาประจำชาติไทย

      3.  การเทิดทูนพระมหากษัตริย์

การจัดระเบียบห้องเรียน

      1.  การจัดป้ายนิเทศและตกแต่งห้องเรียน

      2.  จัดโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  โต๊ะครู

      3.  วางรองเท้าให้ถูกที่และเป็นระเบียบ

พฤติกรรมในห้องเรียน

      1.  การตั้งใจเรียนของนักเรียน

      2.  การหนีชั่วโมงเรียน

      3.  การเข้าเรียนสายหรือช้ากว่าเวลา

การทำความเคารพครู

      1.  นักเรียนชายยืนตรงหันหน้ามาทางครูแล้วไหว้

      2.  นักเรียนหญิงยืนตรงหันหน้ามาทางครูไหว้ย่อเข่า

      3.  ถ้ามือไม่ว่างชายยืนตรง  หญิงยืนตรงยิ้มและทักทายคำว่าสวัสดี (ครับ  ค่ะ)

การข้ามถนนและเดินตามถนน

      1.  การข้ามทางม้าลาย

      2.  การข้ามถนนตรงทางแยก

      3.  การเดินถนนที่ถูกกฎจราจร

การพูดจาที่ไพเราะ

      1.  การใช้คำที่สุภาพและเหมาะสมกับระดับของบุคคล

      2.  การพูดที่มีหางเสียง

      3.  พูดด้วยความจริงใจ

การกล่าวคำขอโทษ  ขอบคุณ  ขอบใจ

      1. โอกาสที่จะใช้คำว่า  “ขอโทษ”  “ขอบคุณ”  “ขอบใจ”

      2. ผลที่จะได้รับจากการใช้ถ้อยคำดังกล่าวทั้งส่วนตัวและส่วนรวม

      3.  การกล่าว  ตอบหรือแสดงกิริยาเมื่อมีผู้กล่าวถ้อยคำดังกล่าวกับเรา

มารยาทในการรับประทานอาหาร

      1.  การนั่งรับประทานอาหาร

      2.  ไม่เล่นหรือพูดคุยเสียงดังขณะรับประทานอาหาร

      3.  ไม่เคี้ยวอาหารเสียงดังหรือรับประทานมูมมาม

ควบคุมอารมณ์

      1.  ไม่พูดจาหยาบคาย  ไม่ทำลายสิ่งของ

      2.  ไม่กล่าวคำประชดเสียดสีหรือพูดไม่มีหางเสียง

การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียน

      1.  ทบทวนระเบียบการแต่งกายและทรงผม

      2.  ทบทวนความประพฤติที่ผ่านมา

      3.  สิ่งที่ควรแก้ไขให้ดีขึ้น

ความเกรงใจ

      1. เอาใจเขามาใส่ใจเรา

      2.  ไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น

      3.  ไม่เหยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความซื่อสัตย์

      1. ความหมายของคำว่า  ความซื่อสัตย์

      2.  การยอมรับผิดเมื่อทำผิด

      3.  ประโยชน์ของการซื่อสัตย์

การตรงต่อเวลา

      1. ตรงต่อเวลาในการนัดหมาย

      2.  ตรงต่อเวลาในการศึกษาเล่าเรียน

      3.  ตรงต่อเวลาในการมาโรงเรียนและกลับบ้าน

ความขยันหมั่นเพียร

      1.  การเป็นผู้รู้จักช่วยตนเอง

      2.  ประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียร

      3.  การไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง

การประหยัดและออม

      1.  การรู้จักใช้เงินให้คุ้มค่าและเลือกซื้อของที่จำเป็น

      2.  การรู้จักถนอมและซ่อมแซมของใช้

      3.  การรู้จักออมและสะสมเงินฝาก

ภัยจากสิ่งเสพติด

      1.  ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ

      2.  โอกาสที่จะติดยาเสพติด

      3.  ผลของการติดยาเสพติด

การปฏิบัติตนเพื่อเตรียมตัวสอบ

      1.  อ่านหนังสือสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

      2.  ทบทวนบทเรียนที่ผ่านมา

      3.  ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ

การพูดจาที่ไพเราะ

      1.  รู้และเข้าใจความต้องการของตนเองในด้านความสนใจ  ความถนัด ความสามารถ  ฯลฯ

      2.  รู้จักปมเด่นที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเอง

      3.  รู้จักปมด้อยเพื่อตนเองจะได้หาทางแก้ไข

การเป็นผู้นำที่ดี

      1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและเข้าใจผู้อื่น

      2.  เสียสละไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นและมีความเข้มแข็งอดทน

      3.  ทำทุกอย่างที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น

การเป็นผู้ตามที่ดี

      1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

      2.  ยินดีให้ความร่วมมือกับผู้อื่น

      3.  รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

การเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือผู้อื่น

      1.  การให้ยืมของหรือให้ของใช้แก่เพื่อน

      2.  การช่วยเหลือเพื่อนทำงาน

      3.  ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน

วิธีติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน

      1.  ฟังจากวิทยุเทป  โทรทัศน์  และข่าวลือ

      2.  สนทนากับบุคคลต่างๆ

      3.  อ่านหนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  และเอกสารอื่นๆ

เหตุการณ์ปัจจุบันที่นักเรียนควรสนใจ

      1.  เหตุการณ์ที่จะมีขึ้นในโรงเรียน

      2.  เหตุการณ์ความก้าวหน้าทางการศึกษา

      3.  เหตุการณ์เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย

การขจัดอุปสรรคในการเรียน

      1.  แก้ไขนิสัยการเรียนที่ไม่ดี

      2.  สร้างความรับผิดชอบต่อการเรียนของตน

      3.  รักษาสุขภาพกายและจิตของตนให้ดีอยู่เสมอ

      4.  สร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีในการเรียน

การคบเพื่อนต่างเพศ

      1.  การให้ความสนิทสนมกับเพื่อนต่างเพศอย่างเหมาะสม

      2.  การไว้วางใจเพื่อนต่างเพศแต่พอควร

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 8 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แบบตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
บทความถัดไปสอบ ก.พ. 65 เตรียมอะไรบ้างมาดูกัน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่