แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี

3312
0
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี

ตามที่คุรุสภากำหนดให้ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครูตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทาง วิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพที่จะทดสอบและประเมินไว้ ๒ ส่วน ได้แก่ (๑) การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู จำนวน ๕ วิชา และ (๒) การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๓ ด้าน ในด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ กำหนดให้มีการ ทดสอบใน ๕ วิชา คือ กลุ่มวิชาพื้นฐาน ได้แก่การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา กลุ่มวิชาชีพครู และวิซาเอก โดยเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐานและกลุ่ม วิชาชีพครู นับว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสำหรับบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในฐานะเป็นสถาบันเก่าแก่ และมีชื่อเสียงมานานด้านการผลิตครู บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏควรจะต้องสอบผ่านในวิชาเหล่านี้ และจะต้องผ่านการทดสอบและการประเมินจนได้รับใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน

สภาคณขดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ (สครภ) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มี การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบของศึกษาสาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัย ราชภัฏขึ้น โดยได้เชิญคณาจารย์ในสาขาต่าง 1 ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในกลุ่มวิชาพื้นฐาน และกลุ่มวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ มาร่วมจัดทำแนวทางเตรียมความพร้อม ใน ๔ วิชา (ยกเว้นวิชาเอก) โดยได้จัดทำเป็น ลักษณะข้อสอบคู่ขนานตามผังการออกข้อสอบที่ได้มีการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาพื้นฐาน และกลุ่มวิชาชีพครู หลังจากนั้นได้ มีการวิพากษ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดทำเป็นช้อสอบ และคู่มือสำหรับอาจารย์ เพื่อให้แต่ละ สถาบันนำไปใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบของนักศึกษาต่อไป

สครภ ขอขอบพระคุณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง , ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณบดี และที่สำคัญที่สุดขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่มาร่วมจัดทำแนวทางเพื่อเตรียมความ พร้อมในครั้งนี้

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี
แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู PDF พร้อมเฉลยฟรี

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คําไหว้ครู ปาเจราจริยาโหนติ คุณุตตรานุสาสกา
บทความถัดไปเตรียมสอบครูผู้ช่วย 2566 ยังไงดี ให้ได้ขึ้นบัญชี

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่