ครูยุคใหม่! ต้องใส่ใจในสิทธิของนักเรียน

21
0
ครูยุคใหม่! ต้องใส่ใจในสิทธิของนักเรียน

ครูยุคใหม่! ต้องใส่ใจในสิทธิของนักเรียน และยอมรับความแตกต่าง

ครูยุคใหม่! ต้องใส่ใจในสิทธิของนักเรียน และยอมรับความแตกต่าง ตามข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้านการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับความแตกต่างของบุคคล ทั้ง 5 ประการ ได้แก่

1. ยอมรับความแตกต่างของนักเรียน และเพื่อนร่วมงาน ด้วยการการมีจิตสำนึก รักศักดิ์ศรี ให้เกียรติ ยกย่อง เชิดชู ยอมรับในความแตกต่างและเท่าเทียมของผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง

2. มีวุฒิภาวะ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ปฏิบัติตนด้วยความสุภาพ ทั้งกาย วาจา ใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน ผู้รับบริการ ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความตั้งใจ และมีเมตตาธรรม

3. ไม่ส่งเสริมการคุกคามทางเพศ และการค้ามนุษย์ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการแสวงหาประโยชน์ทุกรูปแบบต่อผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง

4. ป้องกันการถูกบูลลี่ (Bully) หรือการล้อเลียน ด้วยการป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือ การล้อเลียนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้รับบริการ หรือผู้เกี่ยวข้อง

5. สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการที่ดีในอนาคต ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา และการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีผลกระทบต่ออนาคตของผู้เรียน

ที่มา : จะเผยแพร่ประกาศเร็วๆ นี้ ที่ ศทก.สป.ศธ.

https://acc2.moe.go.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ตรวจสอบคะแนนครูผู้ช่วย 2566 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2566
บทความถัดไปเกณฑ์การจบการศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่