ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวสอบราชการ

สพฐ.เตรียมเปิดสอบ รองผอ.-ผอ.สถานศึกษา ในสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ จำนวน 247 แห่ง

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5247 เรื่อง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 25 กันยายน 2566

เรื่อง ประกาศรายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

อ้างถึง 1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3619 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2466

  1. หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3748 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2466
  2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 19 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2466

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ฯ ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2466 จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 – 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษเสนอรายขื่อสถานศึกษาที่จะกําหนดเป็นสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ โดยความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แล้วแต่กรณี ยกเว้นสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดขายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อําเภอในจังหวัดสงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย) เพื่อให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศรายขื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เพื่อใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สําหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กําหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button