การเตรียมตัวสอบ Toeic เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป

91
0
การเตรียมตัวสอบ Toeic เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป

การเตรียมตัวสอบ Toeic เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป

การสอบโทอิค TOEIC หรือที่ย่อมาจาก Test of English for International Communication คือ การสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงานในตลาดแรงงานโดยเฉพาะ ผู้ที่สอบอาจจะเป็นคนที่กำลังมองหางาน หรือนักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าตลาดงาน

ข้อสอบมีทั้งหมด 200 ข้อเป็นแบบ multiple choices (ปรนัย)

เวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง
คะแนนเต็มอยู่ที่ 990 คะแนน

การเตรียมตัวสอบ Toeic มีความสำคัญด้วยเหตุผลหลายประการ ประการแรกมันสามารถช่วยให้เราปรับปรุงคะแนนโดยรวมของเราในการทดสอบ ประการที่สองสามารถช่วยให้เราระบุจุดอ่อนด้านต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ทุ่มเทความพยายามในการศึกษาของเราในด้านเหล่านั้น และสุดท้ายจะช่วยให้เราเข้าใจการทดสอบได้ดีขึ้น เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวสำหรับการทดสอบได้ดียิ่งขึ้น

แล้วการเตรียมตัวสอบ Toeic ช่วยเราได้อย่างไร? ตัวอย่าง เช่นหากเรารู้ว่าเรามีปัญหาในการอ่านเพื่อความเข้าใจ เราก็มุ่งเน้นการศึกษาของเราไปที่การพัฒนาทักษะการอ่านของเรา และหากเรารู้ว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่จุดแข็งของเรา การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม อาจมีประสิทธิภาพในการสอบคณิตศาสตร์เพิ่มได้

กล่าวโดยสรุปคือ การเตรียมตัวสอบ Toeic สามารถช่วยให้เราได้บรรลุเป้าหมาย ได้สองวิธีหลัก โดยการช่วยคุณปรับปรุงคะแนนโดยรวมของคุณในการทดสอบและโดยการระบุจุดอ่อนที่เราสามารถมุ่งเน้น ในขณะเรียนหากเราพร้อมที่จะเริ่มเตรียมตัวสอบ Toeic ก็ลองดูแหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือที่ห้องสมุดใกล้บ้านเรา หรือหากเราต้องการหาติวเตอร์มืออาชีพ ที่สามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายก็ลองดูได้ไม่เสียหลายเพื่อ การสอบโทอิค TOEIC

แจกข้อสอบ Toeic 2566


Section 1: Listening Comprehension

(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 45 นาที)1.1 Photographs(รูปภาพ) -> ลดจำนวนคำถาม

– ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 10 ข้อ

– ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 6 ข้อ1.2 Question-Response(ถามตอบ) 

-> ลดจำนวนคำถาม

– ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 30 ข้อ

– ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 25 ข้อ1.3 Short Conversations (บทสนทนาสั้นๆ) -> Conversations (บทสนทนา)

– ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า Conversations มีทั้งหมด 10 บทสนทนา รวม 30 ข้อ / ผู้พูด 2 คน

– ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ Conversations มีทั้งหมด 13 บทสนทนา รวม 39 ข้อ / ผู้พูด 2-3 คน1.4 Short Talks (บทพูดคุยสั้นๆ)

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆSection 2: Reading Comprehension

(100 ข้อ คะแนนรวม 495 คะแนน เวลาในการสอบ 75 นาที)2.1 Incomplete Sentence(เติมประโยคให้สมบูรณ์) 

-> ลดจำนวนคำถาม

– ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 40 ข้อ

– ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 30 ข้อ2.2 Error Recognition(จับผิดไวยากรณ์) -> Text Completion (เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์) 

-> เพิ่มจำนวนคำถาม

– ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 12 ข้อ

– ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 16 ข้อ2.3 Reading Comprehension (ทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน) 

-> เพิ่มจำนวนคำถาม

– ข้อสอบ TOEIC แบบเก่า มีทั้งหมด 48 ข้อ

– ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ มีทั้งหมด 54 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

   2.3.1 Single Passages มี 7-10 บทความ แต่ละบทความจะมี 2-5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 29 ข้อ

   2.3.2 Double Passages มีบทความโต้ตอบกัน 2 คู่บทความ โดยแต่ละคู่มี 5 คำถาม รวมคำถามทั้งหมด 10 ข้อ
   2.3.3 Triple Passages  มีข้อมูลมาให้ 3 ส่วน ในประเด็นเดียวกัน แล้วตอบคำถาม รวมคำถามทั้งหมด 15 ข้อข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ ประกอบด้วยอะไรบ้างแบบทดสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice) มีทั้งหมด 200 ข้อ โดยใช้เวลาสอบ 2 ชั่วโมงเต็ม โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่Section 1: Listening Comprehension (ส่วนของการฟัง)Part I:Photographs 6 Questions

(รูปภาพ 6 ข้อ)Part II:Question – Response 25 Questions

(ถาม-ตอบ 25 ข้อ)Part III:Conversations 39 Questions (13 Conversations; 3 Questions each)

(บทสนทนา 33 ข้อ)Part IV:Short Talks 30 Questions (10 Talks; 3 Questions each)

(บทพูดคุยสั้น ๆ 30 ข้อ)Section 2: Reading Comprehension (ส่วนของการอ่าน)Part V:Incomplete Sentences 30 Questions

(เติมประโยคให้สมบูรณ์ 30 ข้อ)Part VI:Text Completion 16 Questions (4 Reading Sets; 3-4 Questions each)

(เติมข้อความในเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 20 ข้อ)Part VII:Reading Comprehensive 54 Questions (Single Passages: 29 Questions, Double Passages 10 Questions, 

Triple Passages 15 Questions)

(การอ่านเพื่อจับใจความ 40 ข้อ)ขั้นตอนการสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

1. ผู้สมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์          

ศูนย์สอบ TOEIC สาขา กรุงเทพ (02) 260 7061, (02) 259-3990
ศูนย์สอบ TOEIC สาขา เชียงใหม่ (53) 241 273, (053) 241 274, (053) 241 275

2. ผู้สมัครสอบ TOEIC จะต้องทำการสำรองที่นั่งสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) ก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ

3. ผู้สมัครสอบจะต้องให้ข้อมูลเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่
– หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้เลขจากหนังสือเดินทางแทน)
– ชื่อและนามสกุล ภาษาอังกฤษ
– วัน เดือน ปี เกิด (Month/Day/19YY)
– เบอร์โทรศัพท์
– วันที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ
– เวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (9.00 น. หรือ 13.00 น. เป็นช่วงเวลาสอบปกติ หากมีการจัดรอบสอบเพิ่มเติม จะมีการแจ้งให้ทราบ)

4. หากต้องการยกเลิก หรือ เลื่อนวันเวลาที่ได้สำรองที่นั่งสอบไว้ จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 วันก่อนวันที่สำรองที่นั่งสอบไว้ หากไม่ดำเนินการดังกล่าว จะถูกปรับจำนวนเงิน 500 บาทโดยจำนวนเงินนี้จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่าสมัครสอบครั้งต่อไป

5. หากดำเนินการสำรองที่นั่งสอบผ่านทางอีเมล์ จะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดข้างต้นมายัง toeic@cpathailand.co.thtoeic@cpathailand.co.th โดยทางศูนย์สอบ TOEIC จะไม่ส่งอีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งกลับมาแต่อย่างใด หากต้องการการยืนยัน กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบ TOEIC โดยตรง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แจกแผนการสอน Active Learning วิชาภาษาไทย แก้ไขได้โหลดฟรี
บทความถัดไปเว็บไซต์รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่