ค้นหาข้อมูลจาก Google
วิทยฐานะ

รวมคำถามการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ PA

สำนักงาน ก.ค.ศ. เปิดช่องทางออนไลน์ตอบคำถามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้สอบถามเกี่ยวกับการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เกณฑ์ PA) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ และการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่หลักเกณฑใหม่(PA) สรุปข้อคำถามคำตอบถึงวันที่ 8 กรกฏาคม 2564 รวม 32 คำถามคำตอบ ดังนี้

1.ถาม ; กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูนำผลการประเมินตาม ว 21/2560 มาใช้ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครู ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยมีผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 – 2564 ผ่านเกณฑ์ ในปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562 จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อเป็นคุณสมบัติในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ได้หรือไม่

ตอบ ผู้ดำรงตำแหน่งครูที่ประสงค์ยื่นคำขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา ปีการศึกษาใดก็ได้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 2 ปีการศึกษา มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลงรอบแรก (1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย. 2565) เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อน
วิทยฐานะได้

2.ถาม ; สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ผ่านการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ.2) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มาแล้ว หลักเกณฑ์ PA เริ่มใช้บังคับ (1 ต.ค 2564 ) ครูต้องทิ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( วฐ. 2 ) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 แล้วเริ่มเก็บผลการประเมินตามหลักเกณฑ์ PA ใช่หรือไม่ ?

ตอบ ครูสามารถนำผลงาน วฐ. 2 ทั้ง 2 ปีการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 มาแล้ว มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ได้ โดยให้ถือว่าผลงาน วฐ. 2 ทั้ง 2 ปีการศึกษา เป็นผลการพัฒนางานตามข้อตกลง จำนวน 2 รอบการประเมิน

3.ถาม ; สอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาตรงกับวุฒิปริญญาตรี จะสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?

ตอบ หลักเกณฑ์ PA กำหนดให้ครูที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 สามารถยื่นคำขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนั้น กรณีนี้เมื่อครูมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

4. ถาม ; ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 ใช้สิทธิ์ในการยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไปแล้ว แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยไม่ได้เก็บผลงาน วฐ. 2 ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ไว้ หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (1 ต.ค. 2564) ถ้าจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ PA จะต้องดำเนินการอย่างไร และมีคุณสมบัติข้อใดบ้าง ?

ตอบ หากจะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในหมวด 3 โดยต้องมีคุณสมบัตินับถึงวันที่ยื่นคำขอ ดังนี้
        1) ต้องมีวิทยฐานะครูชำนาญการ และได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า
        2) มีการพัฒนางานตามข้อตกลง ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละรอบที่นำมาเสนอขอ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70
        3) มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปีต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่เคยถูกวินิจฉัยชี้ขาดทางจรรยาบรรณวิชาชีพที่หนักกว่าภาคทัณฑ์

5. ถาม ; บรรจุเป็นครูผู้ช่วยเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ไม่มีวุฒิปริญญาโท จะมีคุณสมบัติครบและสามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 วันที่ 1 กันยายน 2566 แต่หลักเกณฑ์ PA กำหนดให้ยื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมได้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ถ้าจะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องทำอย่างไร ?

ตอบ ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามหลักเกณฑ์ PA หมวดที่ 5 ข้อ 3.2 โดยการยื่นคำขอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้เสนอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
         1) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 ตามแบบ ก.ค.ศ. 3 หรือ แบบ ก.ค.ศ. 3/1 แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ หรือ รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา (วฐ.2) ตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560 ที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 2 ปีการศึกษา โดยนำเสนอในรูปแบบไฟล์ PDF
         2) ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ในรอบการประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ที่ผ่านเกณฑ์
         3) แผนการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ใช้จัดการเรียนรู้ ตามที่ปรากฏในไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน ในวิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งผู้ขอได้จัดทำขึ้นและนำไปใช้สอนจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 ไฟล์
         4) ไฟล์วีดิทัศน์ จำนวน 2 ไฟล์ ประกอบด้วย
             4.1) ไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวน 1 ไฟล์
             4.2) ไฟล์วีดิทัศน์ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามข้อ 3) จำนวน 1 ไฟล์
         5) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งเป็นผลงานหรือผลการปฏิบัติของผู้เรียนที่ปรากฏภายหลังจากการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน ตามไฟล์วีดิทัศน์บันทึกการสอน จำนวนไม่เกิน 3 ไฟล์

6. ถาม ; เดิมดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ต่อมาได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?

ตอบ ตามหลักเกณฑ์ PA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ให้สามารถยื่นคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่เป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 หลังจากหลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ ดังนั้น สามารถยื่นคำขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯว 17/2552 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วน โดยสามารถยื่นคำขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

7. ถาม ; เมื่อหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (1 ต.ค. 64) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกคน ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ใช่หรือไม่ ?

ตอบ ใช่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ที่ดำรงตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่วันที่หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ที ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ มีผลบังคับใช้ (1 ต.ค. 64) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเลื่อนเงินเดือน การประเมินคงวิทยฐานะ (ตามมาตรา 55) และใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โดยการประเมินใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน

8. ถาม ; ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์จะยื่นคำขอครั้งใหม่ในวิทยฐานะเดิม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ ต้องได้รับหนังสือแจ้งมติไม่อนุมัติผลการประเมินคำขอที่ยื่นไว้เดิมก่อน จึงจะสามารถยื่นคำขอครั้งใหม่ต่อสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แล้วแต่กรณี ได้ตลอดปี ปีละ 1 ครั้งพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์วิดีทัศน์ ไฟล์ภาพ หรือ ไฟล์ PDF จำนวน 1 ชุด เพื่อให้ผู้รับผิดชอบนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

9. ถาม ; ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จะต้องส่งผลงานทางวิชาการด้วย ผลงานวิชาการนั้นจำเป็นจะต้องเป็นผลงานวิจัยใช่หรือไม่ ?

ตอบ 1) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (จะเป็นผลงานวิจัยการจัดการเรียนรู้หรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)

        2) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)
         3) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษาหรือนวัตกรรมในการนิเทศการศึกษาก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)
         4) ผู้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผลงานที่เสนอขอในด้านที่ 3 ผลงานทางวิชาการ เป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา (จะเป็นผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาหรือนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษาก็ได้ ให้เลือก 1 รายการ)

10. ถาม ; ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ไม่เคยขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ตาม ว 21/2560 มาก่อนมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ?

ตอบ ต้องยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

11. ถาม ; ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน จะต้องยื่นคำขอภายในวันใด ?

ตอบ ต้องยื่นคำขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

12. ถาม ; ผู้ดำรงตำแหน่งครู ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 หรือ ว 21/2560 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ 1) คำขอเดิมให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 2) หากประสงค์จะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ให้แจ้งขอยกเลิกคำขอเดิม 3) การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครั้งต่อไปให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

13. ถาม ; นาง ก. ดำรงตำแหน่งครู เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ประสงค์จะขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก.ค.ศ. กำหนด ใหม่ (PA) จะสามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 21/2560 มารายงานรวมกับ PA ที่ผ่านเกณฑ์ อีก 2 รอบการประเมิน ได้หรือไม่ ?

ตอบ สามารถนำผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มารายงานรวมกับ PA ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน อีก 2 รอบการประเมิน เพื่อเป็นคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ข้อ 1.2 ที่กำหนดให้มีการพัฒนางานตามข้อตกลงในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 3 รอบการประเมิน โดยต้องมีผลการประเมินในแต่ละรอบที่นำมาเสนอขอไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 โดยผู้ยื่นขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการต้องมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งครูและได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีติดต่อกัน และมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 4 ปี ตามคุณสมบัติข้อ 1.1 และข้อ 1.3 ตามหลักเกณฑ์ใหม่

14. ถาม ; กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูไม่ประสงค์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ หรือไม่
กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ อายุ 58 ปี ไม่ประสงค์ยื่นคำขอรับการประเมินพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จะต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยหรือไม่

ตอบ แม้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะใด ๆ แล้วก็ตาม ยังคงต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชา เนื่องจากผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและใช้ในการประเมินเพื่อคงวิทยฐานะ ตามมาตรา 55

15ถาม ; นาย ข. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จ ภายในวันใด ?

ตอบ ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

16. ถาม ; ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันใด ?

ตอบ ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ

17. ถาม ; ผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอรับการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดไว้เดิม แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ 1) คำขอเดิมให้ดำเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 2) หากประสงค์จะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ให้แจ้งขอยกเลิกคำขอเดิม 3) การขอวิทยฐานะครั้งต่อไปให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

18. ถาม ; ผู้บริหารสถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ (1 ตุลาคม 2564)

19. ถาม ; กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์ใหม่ ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะสามารถนำรายงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ปีการศึกษาใด มาใช้ในการยื่นคำขอได้บ้าง ?

ตอบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ประสงค์ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้นำรายงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ปีการศึกษา 2562 และ 2563 ที่ผ่านเกณฑ์ มานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะได้

20. ถาม ; กรณีผู้อำนวยการสถานศึกษายื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ใช้ผลการประเมินตาม ว 17/2552 ในปีการศึกษาใด
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 แต่จะมีคุณสมบัติครบถ้วน หลังวันที่ 1 ต.ค.2564 จะสามารถยื่นคำขอตาม ว 17/2552 ได้หรือไม่ อย่างไร?

ตอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ต.ค.2564 ประสงค์ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ตาม ว 17/2552 แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนหลังวันที่ 1 ต.ค.2564 สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะตาม ว 17/2552 ได้ โดยให้ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงาน ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ หากพ้นกำหนดต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่

21. ถาม ; นาย D ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จะสามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่และสามารถยื่นได้เมื่อใด ?

ตอบ ตามหลักเกณฑ์ PA ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ว 17 /2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการ หรือสำนักงาน ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 นาย D ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการ ก่อนวันที่หลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ (1 ต.ค 2564) และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ดังนั้น นาย D สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ โดยให้ยื่นถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่30 กันยายน 2565

22. ถาม ; กรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษานั้นไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยเหตุใดๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการประเมินแทน

23. ถาม ; การยื่นคำขอของผู้ดำรงตำแหน่งครู หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่อินเตอร์เนตเข้าไม่ถึง ไม่มีปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับระบบ DPA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะได้อย่างไร และจะมีผลอนุมัติในวันใด

ตอบ ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีหนังสือส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (บันทึกไฟล์ดิจิทัลมาในอุปกรณ์บันทึกข้อมูล เช่น แผ่นCD เป็นต้น พร้อมหนังสือนำส่ง) ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรวจสอบ รับรองข้อมูล และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA แทนสถานศึกษา หากอนุมัติให้มีผลไม่ก่อนวันที่สถานศึกษามีหนังสือส่งคำขอและหลักฐานเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะครบถ้วนสมบูรณ์ ถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

24. ถาม ; ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา จะต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานอย่างไร ?

ตอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด นับตังแต่วันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีงบประมาณที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยข้อตกลงในการพัฒนางานที่จะนำมาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะต้องมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

25. ถาม ; ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในปีงบประมาณใด หากผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อาจประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงด้วยเหตุใด ๆ จะต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ ให้ผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นขึ้นไปหนึ่งระดับแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาใกล้เคียงที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม เป็นประธานกรรมการแทน

26. ถาม ; ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ใด ?

ตอบ ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565

27. ถาม ; ผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีคุณสมบัติครบตาม ว 17/2552 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประสงค์จะยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ต้องยื่นคำขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่เท่าใด ?

ตอบ ต้องยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบเช่นเดียวกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

28. ถาม ; ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ยื่นคำขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้เดิม แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ 1) คำขอเดิมให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ 2) หากประสงค์จะขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ ให้แจ้งขอยกเลิกคำขอเดิม 3) การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะครั้งต่อไป ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ เช่นเดียวกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

29. ถาม ; ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ไม่ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน ภายในระยะเวลาที่ ก.ค.ศ. กำหนด จะต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ หากประสงค์จะขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ยื่นขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่ (1 ตุลาคม 2564)

30. ถาม ; กรณีผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.2562 มีผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 17/2552 จำนวน 2 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2562 – 2563 (16 พ.ค.2562-15 พ.ค.2564) จะสามารถนำมานับรวมกับผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เพื่อยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษากนิเทศก์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้หรือไม่

ตอบ ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์ยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ต้องนำผลการพัฒนางานตามข้อตกลงที่ผ่านเกณฑ์ 3 รอบการประเมิน มาใช้เป็นคุณสมบัติ ในการยื่นคำขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวฯ

31. ถาม ; ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?

ตอบ ; ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ให้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่

32. ถาม ; ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564 จะขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้หรือไม่ ?

ตอบ ; สามารถยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว 17/2552 ได้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่มีคุณสมบัติครบหลังหลักเกณฑ์ PA ใช้บังคับ ตามหลักเกณฑ์กำหนดให้ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีคุณสมบัติครบ โดยสามารถยื่นคำขอได้ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา ; สำนักงาน ก.ค.ศ.

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button