ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป สังกัด สพฐ.

หลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย แนบท้ายหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.

หลักสูตรการสอบครูผู้ช่วย 2566 ไปดูกันเลย

ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพื่อากรสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับใจความสำคัญ การสรุปความ การตีความหมาย ข้อความ หรือสถานการณ์ต่างๆ

1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงคำ ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจนการหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ รูปภาพ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

2. ทักษะภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้เขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใช้ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งในเชิงความหมาย และบริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน ดยทดสอบการทำความเข้าใจในสาระของข้อความหรือบทความ และการวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ในระดับเบื้องต้น

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ห้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย เพื่อวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นห้าที่และความรัีบผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ

ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

1. มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

1.3 หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใ้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้

1.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน

1.5 การออกแบบและการดำเนินการเกี่วกับงานประกันคุณภาพการศึกษา

2. มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

3. ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

2) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ

3) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

4) กฎหมายว่าด้วยระเบียข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

7) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก

8) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย

3.2 แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

2) แผนการศึกษาแห่งชาติ

3) นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ แลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ให้กำหนดเกณฑ์การประเมินและวิธีการให้คะแนนแบบรูบริค (Scoring Rubric) โดยมีองค์ประกอบการประเมิน ดังนี้

1. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้

1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา

1.2 วุฒิภาวะทางอารมร์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา

1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ความเป็นครู

2. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้

2.1 ประวัติการศึกษา

2.2 ผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา

2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ

3. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมินจากการสอบสาธิต การปฏิบัตการสอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้

3.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้

3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน

3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน

3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

เมื่อเราทราบแล้วว่าหลักสูตรการสอบมีอะไรบ้างก็ขอให้ทุกท่านที่ต้องการสอบครูผู้ช่วยได้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อการสอบในครั้งนี้ให้สอบติดได้ขึ้นบัญชีกันนะครับผม วันนี้การศึกษาไทยขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านครับผม

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button