สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

66
0

สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงาน ก.พ.ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรียบเรียงโดยครูวันดีดอทคอม
ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์รับสมัครสอบ สำนักงาน ก.พ.

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
  1.1) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้สอบผ่านการสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2564
  1.2) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
  1.3) ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของส่วนราชการต่าง

2.วิธีดำเนินการ
  2.1) สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบตามข้อ 1.1) ของส่วนราชการต่าง ๆ โดยเปิดรับสมัครสอบ ปีละ 3 ครั้ง หรือตามที่ ก.พ.กำหนด
  2.2) ส่วนราชการส่งข้อมูลผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ ประจำปี 2564 ให้สำนักงาน ก.พ. ก่อนวันเปิดรับสมัครตามกำหนดการที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.thหัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2564” ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

สำหรับผู้สมัครสอบ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 11-29 มกราคม 2564
สำหรับผู้สมัครสอบ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8-26 มีนาคม 2564
สำหรับผู้สมัครสอบ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 7-25 มิถุนายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อได้ที่ :: ประกาศรับสมัคร หรือเข้าสู่เว็บไซต์สมัครได้ที่ http://job2.ocsc.go.th

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]