ข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ออกสอบล่าสุด 2565

10893
0

พรบ การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีจำนวนกี่หมวด กี่มาตรา
  ก. 8 หมวด 78 มาตรา
  ข. 8 หมวด 87 มาตรา
  ค. 9 หมวด 87 มาตรา                                                         
  ง. 9 หมวด 78 มาตรา

ตอบ  ง. 9 หมวด 78 มาตรา

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติถือว่าเป็น
  ก. กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา
  ข. แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ
  ค. การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องรัฐธรรมนูญ          
  ง. การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

ตอบ  ก.กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
  ก. 19 ส.ค. 42
  ข. 20 ส.ค. 42
  ค. 1 ต.ค. 42                                                                         
  ง. 1 พ.ย. 42

ตอบ  ข. 20 ส.ค. 42

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
  ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
  ค. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจ
  ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตอบ  ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

 1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
  ก. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติ
  ข. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
  ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ
  ง. แผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ

ตอบ  ค. แผนการศึกษาแห่งชาติ

 1. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่สอดคล้องคำว่าการศึกษา
  ก. การถ่ายทอดความรู้
  ข. การฝึกอบรม
  ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                          
  ง. การสืบสานทางวัฒนธรรม

ตอบ ค. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 1. ข้อใดให้ความหมายไม่ตรงกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ก. การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา
ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา
ค. มาตรฐานการศึกษา เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ง. กระทรวง หมายความว่ากระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ตอบ  ข. สถานศึกษา คือสถานที่จัดการสอนตั้งแต่ก่อนประถม ถึงระดับก่อนอุดมศึกษา

 1. ข้อใดต่างจากพวก
  ก.ครู
  ข.คณาจารย์
  ค.ผู้บริหารสถานศึกษา                                                      
  ง.ผู้บริหารการศึกษา

ตอบ  ข. คณาจารย์

 1. ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.นี้ ได้แก่
  ก. ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
  ข. ปฏิรูปการศึกษาของไทย
  ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
  ง. พัฒนาศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ตอบ   ค. พัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ

 1. ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน
  ข. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน
  ค. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ง. พัฒนา สาระ และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตอบ  ก. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

 1. ข้อใดไม่สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของ พรบ.
  ก. ปลูกฝังจิตสำนึงการเมือง การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข
  ข. รักษา และส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ เคารพกฎหมาย
  ค. รู้จักรักษาผลประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ
  ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตอบ  ง. กระจายการพัฒนาไปสู่ชนบทโดยการมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น

 1. ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา
  ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
  ข.กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
  ค.มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
  ง.รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา

ตอบ  ก.กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด

 1. คำว่า “เอกภาพด้านนโยบาย หลากหลาย การปฏิบัติ” สอดคล้องกับข้อใด

ก. ส่วนกลางกำหนดนโยบาย ส่วนภูมิภาคกำหนดแนวทางปฏิบัติ
ข. กระทรวงกำหนดนโยบายมาตรฐานสนับสนุนเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการด้วยตนเอง
ค. มีนโยบายเดียวกัน แต่การปฏิบัติหลากหลายวิธี
ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

 1. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ก.รัฐ
  ข.เอกชน
  ค. องค์กรปกครองท้องถิ่น                                                 
  ง. โรงเรียน

ตอบ   ง. โรงเรียน

 1. ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ บิดา มารดา ผู้ปกครอง พึงได้รับในการจัดการศึกษา
  ก. การสนับสนุนจากรัฐ ให้ความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู
  ข. การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
  ค. เงินอุดหนุนจากรัฐสำหรับการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานของคนในการดูแล
  ง. การให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลในการดูแล

ตอบ    ข. การยกเงินภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

 1. จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่างๆ ที่สำคัญคือข้อใด
  ก. ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
  ข. สถานที่จัดการศึกษา
  ค. ตัวผู้เข้ารับการศึกษา                                                       
  ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

ตอบ  ง. จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาตามอัธยาศัย
  ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
  ข. ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม โอกาส
  ค. จัดการเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลา
  ง. ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งเรียนรู้

ตอบ   ก. สถานศึกษา ต้องจัดการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

 1. ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่ สถานศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ก. โรงเรียน                
  ข. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน                                                          
  ง. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ สถาบันศาสนา

ตอบ  ค. ศูนย์พัฒนาชุมชน

 1. ข้อใดไม่ถูกต้องในด้านการกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่และสถานศึกษา
  ก. ด้านวิชาการ
  ข. งบประมาณ
  ค. หลักสูตรการสอน                                                          
  ง. การบริหารทั่วไป

ตอบ  ค. หลักสูตรการสอน

 1. ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่กรรมการโรงเรียน
  ก. ผู้แทนครู
  ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน
  ค. ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                 
  ง. ผู้แทนคุณวุฒิ

ตอบ  ข. ผู้แทนองค์กรเอกชน

อ้างอิง
https://www.kruchiangrai.net

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 9 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้สอบตำรวจหญิงสายอำนวยการ 4 ประเภทย่อย
บทความถัดไปดาวน์โหลดไฟล์แบบคำร้องขอย้ายครู ไฟล์เวิร์ดแก้ไขได้ ปี 2565 แบบใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่