เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครูผู้ช่วย 2566

124
0
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครครูผู้ช่วย 2566

เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566

เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566

สำหรับเงื่อนไขการสมัครสอบ มีดังนี้
1) ให้ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครสอบพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครสอบ เท่านั้น

2) ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบแข่งขันได้เพียงเขตพื้นที่การศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น และต้องสมัครในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิซาเอก อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้หากปรากฎว่าสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือ สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

3) ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น นอกเหนือจากคุณสมบัติ ข้อ 3.1 – 3.2 ต้องมีหลักฐานการอนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้มาสมัครสอบแข่งขันและยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ทั้งนี้ ในวันสมัครสอบแข่งขันผู้สมัครต้องรับรองตนเองว่าในวันบรรจุและแต่งตั้งไม่ติดเงื่อนไขอื่นใด ที่หน่วยงานหรือส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เดิมกำหนด

4) ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัครสอบตามข้อ 3.6 โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันรับสมัครวันสุดท้ายคือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี๋ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบ

5) ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามความเป็นจริง และรับรองสำเนาทุกฉบับ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ หรือผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานและหรือหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาซึ่งผู้สมัครสอบนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ หรือแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่แสดงข้อมูลอันเป็นจริง ให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ตัน และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบว่า เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสอบแข่งขันเป็นเอกสารที่เป็นเท็จ ผู้สมัครจะต้องถูกดำเนินการทางอาญา

6) ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีปฏิบัติของผู้เข้าสอบแข่งขันตามที่กระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  กำหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบพร้อมกับการประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน

วิธีการสมัครสอบ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)
เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์จะสมัครสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ
1) ขอใบสมัครสอบได้ที่สถานที่รับสมัครสอบ
2) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ก่อนทำการกรอกใบสมัครสอบ
3) กรอกข้อความในใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (จัดเตรียมไว้ ณ สถานที่รับสมัครสอบ) ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4) ยื่นสมัครสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครตามจุดที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้
    4.1) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.2) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.4) ใบปริญญาบัตร หรือใบคุณวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาไทย ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          (1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          (2) กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาให้แนบประกาศนียบัตรของระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

    4.5) ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
          (1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          (2) กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาให้แนบใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ของระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.6) เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ (กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร่สอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศ) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุและใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.8) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.9) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และออกเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ตามจุดที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สมัครสอบจะได้รับบัตรประจำตัวสอบซึ้งต้องนำมาแสดงในวันเข้าสอบแข่งขันทุกครั้ง
6) ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน

อย่างไรก็ดีท่านที่จะสมัครสอบให้ยึดเอกสารประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จากเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านประสงค์ไปสมัครสอบนะครับ ย้ำว่า สมัครได้แห่งเดียว หากปรากฎว่าสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือ สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์
สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์

ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องเข้า ตรวจสอบสถานะเอกสาร
การสมัครสอบที่เมนู ตรวจสอบเอกสาร
หากพบว่าเอกสารใดขึ้นสถานะไม่ผ่าน ผู้สมัครจะต้องทำการ Upload
เอกสารนั้นเข้าระบบใหม่อีกครั้ง

** ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ Upload เอกสารถึง วันที่ 6 มิถุนายน 2566 **

สมัครสอบคลิกที่ลิงก์ https://obec66.thaijobjob.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง 2566
บทความถัดไปแคปชั่นวันไหว้ครู 2566 โดนๆ เอาไว้โพสต์เรียกยอดไลค์

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่