วันจันทร์, มิถุนายน 14, 2021
- Advertisement -spot_img

CATEGORY

บทความ

ว13/2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

ว13/2564 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต(การสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย) ลว 24 พ.ค.2564 27 พ.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) ได้มีหนังสือ ว13/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด  หรือดาวน์โหลดลิงก์สำรอง ที่มา สำนักงาน...

สรุปง่ายๆ การประเมินวิทยฐานะใหม่ PA

ระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่จะประกาศใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใด ที่จะเสนอวิทยฐานะเกณฑ์เดิมก็สามารถทำได้ แต่เมื่อมีการประกาศใช้เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ PA เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ก็จะเข้ามาแทนระบบเดิมทันที สำหรับสายผู้สอน ที่ใช้เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ (ว 21) การนับระยะเวลาจะไม่เสียไป จะสามารถนับต่อได้และจะมีผลดี คือเมื่อครบเวลา 4 ปี จะมีสิทธิในการยื่นวิทยฐานะ ก.ค.ศ.เห็นชอบมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปรับปรุงใหม่ ให้ทุกสายงานมีเส้นทางความก้าวหน้า ทั้งในสายงานตนเอง และเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่สายงานอื่นได้...

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0

การพัฒนาองค์กรภาครัฐในปัจจุบันจะต้องให้ความสำคัญกับทุกมิติที่จะสามารถสร้างความสมดุลในองค์กรได้โดยอาศัยความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการทางานให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้อย่างยั่งยืนด้วย การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ PMQA 4.0 ระดับ สพท. ตามตัวชี้วัดที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 https://www.youtube.com/watch?v=ogrQUCVN2Ss การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินการ PMQA 4.0 ระดับ สพท. ตามตัวชี้วัดที่ 4 ปีงบประมาณ 2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน เพื่อให้ข้าราชการพลเรือน รวมถึงกรรมการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 7 ข้อ ดังต่อไปนี้ ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศซื่อสัตย์สุจริตกล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ (ตาม ว 7 ปี 2564 )

สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ศธ (ตาม ว 7 ปี 2564 ) กำหนดเริ่มบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 1 การย้ายกรณีปกติ ผู้ขอย้ายต้องดำรงตำแหน่งไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม ผอเขตทุกเขตในจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ตรวจสอบข้อมูล ประเมินศักยภาพ และจัดลำดับผู้ขอย้าย การพิจารณาย้ายให้พิจารณาสถานศึกษาประเภทเดียวกันที่มีขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัดพร้อมกันก่อน เมื่อพิจารณาย้ายขนาดเดียวกันและขนาดใกล้เคียงกันแล้วเสร็จหากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาย้ายข้ามขนาดสถานศึกษาได้โดยต้องพิจารณาย้ายข้ามขนาดตามลำดับ หากยังมีตำแหน่งว่างเหลืออยู่ให้พิจารณาย้ายผู้ขอย้ายที่ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาต่างประเภท หากยังมีตำแหน่งว่างในสัดส่วนรับย้ายเหลืออยู่ให้นำมาย้ายต่อเนื่องกันได้จนไม่มีคำร้องขอย้ายแล้วให้นำตำแหน่งว่างที่เหลือนั้นไปใช้ได้ตามความเหมาะสม 2...

สพฐ. จัด อบรมออนไลน์ “OBEC 2021 Webinar” ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 มีเกียรติบัตรออนไลน์ให้ทุกหลักสูตร

สพฐ. จัด อบรมออนไลน์ "OBEC 2021 Webinar" ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 มีเกียรติบัตรออนไลน์ให้ทุกหลักสูตร สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ "OBEC 2021 Webinar" ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 มีเกียรติบัตรออนไลน์ให้ทุกหลักสูตร ลงทะเบียน ที่นี่ https://webinar.moe.go.th/ **...

เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูไทย 273 องค์กรคัดค้าน ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….(ฉบับผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

ตามที่ รัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ให้นำร่างพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ...

การเขียนสะกดคำ เรียนภาษาไทย ไปกับครูนุก

การเขียนคำโดยนำเรียงพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ ตามลำดับได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสะกดคำ

หลากหลายนวัตกรรมจุฬาฯ สู้โควิด Innovations for Society

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยที่เน้นนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ผ่านการสื่อสารสโลแกนใหม่ของจุฬาฯ “Innovations for Society” โดยใช้คลิปสั้นที่กล่าวถึงนวัตกรรมสู้โควิด-19 จำนวนมากที่คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลสังคมไทย ตามทิศทางของจุฬาฯ ที่มุ่งเป็น “ผู้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ภาพยนตร์สั้น “Innovations for Society: นวัตกรรมสู้โควิด” นี้ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของคนทำงานเอเจนซี่ที่ต้องเค้นความคิดสร้างสรรค์ และขายไอเดียให้คุณลูกค้าถูกใจจนยอมซื้อผลงานให้ได้ ซึ่งโจทย์ของจุฬาฯ คือ “ต้องเล่านวัตกรรมสู้โควิดของจุฬาฯ ที่มีเยอะมากจนเล่าไม่จบไม่สิ้น แถมมีศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยาก...

เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญที่ต้องบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……..(ฉบับผ่าน สคก.)

เรื่อง ข้อเสนอประเด็นสำคัญที่ต้องบัญญัติไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……..(ฉบับผ่าน สคก.) กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อเสนอ จำนวน ๑ ชุด ตามที่ ฯพณฯท่านได้มีบัญชาในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้หลอมรวมร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… จำนวน ๒ ฉบับ กล่าวคือ ฉบับที่อยู่สำนักกฤษฎีกา และฉบับประชาชน นั้น...

เพราะเหตุใด ผอ.และ รองผอ.ต้องมีชม.สอน ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร ...

เพราะเหตุใด ผอ.และ รองผอ.ต้องมีชม.สอน ตามมาตรฐานตำแหน่งใหม่ ผู้บริหาร โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. โดย การศึกษาไทยดอทคอม ได้รับชม คลิปวีดีโอที่ท่านรศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. ในเพจสำนักสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีเนื้อหาดังนี้ **ในเกณฑ์มาตรฐานวิทยฐานะและเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสอนหนังสือด้วย ** เหตุผลคือ มีเหตุผลเบื้องหลังในการกำหนดดังนี้ ที่ที่ผอ.ต้องปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 5 ชั่วโมงและรองผู้อำนวยการต้องปฏิบัติการสอนอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ในเจตนารมย์จริงๆเราไม่ให้ท่านไปรับผิดชอบสอนเป็นวิชาวิชา แต่ในความเป็นจริงเราอยากให้ท่านมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนกับคุณครู ในรูปแบบต่างๆให้ท่านไปกำหนดเองเช่นอาจจะสอนร่วมกันกับอาจจะสอนร่วมกันกับคุณครู หรือในหนึ่งภาคเรียนท่านอาจจะออกนิเทศคุณครู แต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้คือเราอยากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าห้องเรียนกับคุณครูบ้าง...

แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนเพิ่มเติมนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

5 ‘ทักษะสมรรถนะ’ พัฒนาครูในยุคดิจิตอลแพลตฟอร์ม

"ศูนย์ซีมีโอสะเต็มเอ็ด" ผนึกศธ.เน้น "พัฒนาครู" เปิด 5 "ทักษะสมรรถนะ" ทั้งระบบ ชี้ข้อจำกัดของครูไทย เนื้อหา ตัวชี้วัด แนะปรับมายเซตครู แนวการสอน มุ่งพัฒนาผู้เรียนมากกว่าพัฒนาครูเพื่อตัวเอง จากการประชุม SEAMEO Congress 2021 จัดโดยองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศสมาชิกซีมีโอ รวมถึงกระทรวงศึกษาธิการไทย เมื่อวันที่ 28-29 เม.ย.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 9,500 คน จาก...

การแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายการศึกษาอื่น

เรียน พี่น้องเพื่อนครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่เคารพตามที่มีการเสนอร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฯ และวุฒิสภาได้แต่งตั้งผมเป็นคณะทำงานพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯและร่าง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น ได้มีการประชุมไปแล้วหนึ่งครั้ง โดยมีผลการประชุมดังนี้1. ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯที่นำเข้าสู่ที่ประชุมนั้นเป็นร่าง พ.ร.บ.ฉบับของรัฐบาลที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้ว2. การพิจารณาครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564...

นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือราชการ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) รายละเอียด ดังนี้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Latest news

- Advertisement -spot_img