การพัฒนาการสอนออนไลน์แบบ On Demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่อการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการสอนออนไลน์แบบ On Demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่อการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูแนนโน๊ะ asked 1 เดือน ago

บทคัดย่อ
การพัฒนาการสอนออนไลน์แบบ On Demand ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลต่อการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ การสอนออนไลน์แบบ On Demand ก่อนและหลังใช้สื่อ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนออนไลน์แบบ On Demand วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นการนําเทคโนโลยีการ สื่อสารข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับงานบริการทางการศึกษา โดยระบบวิดีโอออนดีมานด์จะช่วย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากบทเรียน ออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีสื่อเพื่อความบันเทิง และสารคดีอีกมากมาย ในการใช้งานผู้ใช้สามารถ ควบคุมการเล่นวิดีโอให้เดินหน้า ถอยหลัง หรือหยุดภาพได้ด้วยตัวเอง ควบคุมการแสดงผลให้ย่อ หรือขยายได้ สามารถเลือกความคมชัดของวิดีโอได้
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 3 คน ที่ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองประกอบไปด้วย สื่อการสอนออนไลน์แบบ On Demand วิชาทัศนศิลป์ แบบประเมินความพึงพอใจสอนออนไลน์แบบ On Demand วิชาทัศนศิลป์ และแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ ก่อนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยคํานวณคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทัศนศิลป์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้สูตร t-test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถเข้าถึงระบบวิดีโอออนดีมานด์ ได้ตลอดเวลาเมื่อมีอินเทอร์เนต ส่วนสอนออนไลน์แบบ On Demand วิชาทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาทัศนศิลป์ หลังเรียนรู้โดยใช้สอนออนไลน์แบบ On Demand สูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมากที่สุดในทุกด้าน