การพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
sorrawee ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการใช้ชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ผู้รายงาน อรุณ ศาลา
ปีที่ทำการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกม โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต่างแคน อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 15 คนซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) ชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 กิจกรรม 2) แบบประเมินชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ 3) คู่มือแผนการใช้ชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 40 แผน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการทดสอบค่าที (t – test)
ผลการศึกษาพบว่า
1.ชุดกิจกรรมเกมการเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาความพร้อมของกล้ามเนื้อมัดใหญ่สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.19/88.92 จึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80
2.ผลการประเมินความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ หลังทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05