การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
sorrawee ทีมงาน asked 2 เดือน ago

การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ตามเกณฑ์ที่ระดับ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย ระหว่างก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์แบบโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ห้องเรียน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กระดับปฐมวัย จำนวน 1 ชุด 4 ตอน รวม 16 ข้อ มีค่าความยาก (p) ตั้งแต่ 0.30 ถึง 0.60 ค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.952 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าดัชนีประสิทธิผล และการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 82.34/81.88 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย มีค่าเท่ากับ 0.7552 คิดเป็นร้อยละ 75.52
3. เด็กระดับปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนจัดประสบการณ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05