การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE
sorrawee ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ชื่องาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE
ชื่อผู้รายงาน นางสาวสุมาลัย หงษา
สังกัด โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ปีการศึกษา 2562
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดกิจกรรมตามรูปแบบ EKKE ตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ EKKE จำนวน 20 แผน มีคุณภาพอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ และ 3) แบบวัดความเชื่อมั่นในตนเอง ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t –test for Dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบ EKKE ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.55/82.71
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความเชื่อมั่นในตนเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง