การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
sorrawee ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ผู้วิจัย นางสาววิชญา ชุติมากุล
ระยะเวลาในการวิจัย ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์1)เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
2)เพื่อการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี3)เพื่อทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี4)เพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานีการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( R&D : Research and Development ) มีการดำเนินการเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research: R1) เป็นการศึกษาสภาพปัญหา (Analysis : A) : การศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เป็นสภาพปัญหาสำหรับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็นการสร้างและพัฒนา (Design and Development : D and D) :รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research: R2) เป็นการนำไปใช้ (Implementation : I) : ผลของการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development: D2) เป็นการประเมินผล (Evaluation : E) : การประเมินความพึงพอใจในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูและผู้บริหาร จำนวน 36คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และนักเรียน จำนวน 219 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 268 คน ได้มาโดยการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และแบบประเมินความพึงพอใจวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบทีแบบไม่อิสระและการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการ
นักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
พบว่า ควรมีการพัฒนาการบริหารงานกิจการนักเรียนในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนการบริหารงานกิจการนักเรียนการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
และการประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนอันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน
2. รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4
วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ที่พัฒนาขึ้นมีชื่อเรียกว่า PAPER Model มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ ระบบและกลไกของรูปแบบวิธีดำเนินงานของรูปแบบแนวทางการประเมินผลรูปแบบเงื่อนไขของรูปแบบ ซึ่งมีกระบวนการดำเนินการตามรูปแบบ4 ขั้นตอน ผลการตรวจสอบพบว่ารูปแบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
3. การทดลองใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล 4วัดนพวงศารามสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ได้มีการนำรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการไปใช้ในการดำเนินงานให้แก่ครูและผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการทดลองใช้หลังการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ( = 4.28) และนักเรียนมีผลการใช้อยู่ในระดับมาก ( = 4.28) ผลการเปรียบเทียบ การใช้ก่อน-หลังการพัฒนา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การประเมินความพึงพอใจและปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดนพวงศาราม ปรากฏว่า ครูและผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน มีความพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.15)