การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
sorrawee ทีมงาน asked 2 เดือน ago

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา นางจุฑารัตน์ วงษาครบุรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่ทำวิจัย 2560
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่กำลังศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลาก (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 45-46) จากห้องเรียนที่จัดนักเรียนแบบคละความสามารถกัน ซึ่งมีจำนวน 3 ห้องเรียน จับสลากเลือกมา 1 ห้องเรียน
ได้ห้องเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 จำนวนนักเรียน 34 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.26 ถึง 0.62 และข้อที่มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.20 – 0.82 ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครราชสีมา ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.22 ถึง 0.68
ความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89
ผลการศึกษาพบว่า
1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.06/84.51 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ทางการเรียนหลังเรียน ( x-bar = 25.35, S.D. = 1.07)
สูงกว่าก่อนเรียน ( x-bar = 15.88, S.D = 2.11) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) สำนักการศึกษา
เทศบาลนครนครราชสีมา มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสือเล็กทรอนิกส์ (E-book)
เรื่อง องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( x-bar = 4.92, S.D = 0.28)