รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
Sorrawee asked 5 วัน ago

ชื่องานวิจัย รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ผู้วิจัย นางลัดดาพร พัดแก้ว
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
รายงานการประเมินโครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินบริบท ปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินปีการศึกษา 2560 จำนวน 370 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 19 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 169 คน และนักเรียน 169 คน ปีการศึกษา 2561 จำนวน 382 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 19 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 175 คน และนักเรียน จำนวน 175 คน โดยเลือกแบบเจาะจง และการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินโครงการ และแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที ( t-test)
ผลการประเมิน พบว่า
1. ผลการประเมินโครงการตามรอยพ่อเรื่องพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านปัจจัยเบื้องต้น และด้านบริบท โดยแต่ละด้านมีผลการดำเนินงานดังนี้
1.1 ด้านบริบทมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นโยบายของโครงการชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้ รองลงมา ได้แก่ โรงเรียนมีการจัดทำแผนงาน โครงการกิจกรรมร่วมกับชุมชน และให้ความรู้ความเข้าใจ และความสำคัญโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้นมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานอื่นให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการ รองลงมา ได้แก่ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ และผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการ
1.3 ด้านกระบวนการมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการของครู รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมตามโครงการของนักเรียน และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการของชุมชน
1.4 ด้านผลผลิตมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี รองลงมา ได้แก่ นักเรียนมี คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี และนักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. การประเมินโครงการคลองขามตามรอยพ่อเรื่องพอเพียง โครงการตามรอยพ่อเรื่องพอเพียง โรงเรียนสระพังวิทยาคม อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ หลังดำเนินโครงการมีการดำเนินงานมากกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวม และรายด้าน
3. นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแต่ละคุณลักษณะพบว่า อยู่ในระดับมากทุกคุณลักษณะ เรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การเป็นคนดี การเป็นคนมีความสุข และการเป็นคนเก่งโดยแต่ละ คุณลักษณะปรากฏผลดังนี้
3.1 นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความมีวินัย รองลงมา ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต และมารยาทไทย
3.2 นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนเก่ง โดยรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การคิด การวิเคราะห์ รองลงมาได้แก่ การวางแผน และปฏิบัติงานตามแผน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3.3 นักเรียนมีคุณลักษณะการเป็นคนมีความสุข โดยรวมอยู่ในระดับมาก คุณลักษณะที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ออกกำลังกายสม่ำเสมอเหมาะสมกับวัย รองลงมาได้แก่ มีความรักและไว้วางใจผู้อื่น และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สมบูรณ์อยู่เสมอ
4. นักเรียนมีคุณลักษณะด้านการเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข หลังดำเนิน โครงการมากกว่าก่อนดำเนินโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งโดยรวมและ แต่ละคุณลักษณะ
5. ผลสัมฤทธิ์หลังการดำเนินโครงการ สูงกว่าก่อนดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05