รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าด่าน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการรายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าด่าน

การวิจัยเรื่อง  รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านท่าด่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1
                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าด่าน  อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 1  จำนวน 15 คน ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยการเลือกแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
OneGroup  Pretest-Posttest  Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา จำนวน 4 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา จำนวน 22 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน แบบปรนัย 4  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียน จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ด้วยร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)
 
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โดยใช้แบบฝึกทักษะพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากมีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ  89.67 / 87.78
    2.  แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.00 
    3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

     โดยสรุป การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่องการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้และมีทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตรามาตรา  ครูผู้สอนควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและเพื่อช่วยให้นักเรียนมีความคิดรวบยอด  มีความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับชั้นที่สูง ขึ้นต่อไปได้
 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]