ลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อเรื่อง     ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ชื่อผู้ศึกษา       นางกมลทิพย์  เพ็ชร์รัตน์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สถานศึกษา      โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ปีการศึกษา      2563 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. บทคัดย่อ   ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ มีดังนี้    เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ  การอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์          ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา มีจำนวน 8 ห้องเรียน มีจำนวน  330 คน           กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีนักเรียน จำนวน 41 คน ได้มาโดยสุ่มแบบเจาะจง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7  ซึ่งเป็นห้องเรียนที่             ผู้รายงารนทำการทดลองซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้รายงานทำการทดลอง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้   1) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน            4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 การอ่านจับใจความจากเรื่องสั้น เล่มที่ 2 การอ่านจับใจความจากนิทาน เล่มที่ 3 การอ่านจับใจความจากบทความ และเล่มที่ 4 การอ่านจับใจความจากข่าวและเหตุการณ์ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 30 ข้อ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน 3) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 22 ชั่วโมง 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนิบงชนูถัมภ์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ มีคะแนนระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 84.46 และมีคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.93 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  จำนวน 30 ข้อ คะแนนเต็ม 30 คะแนนซึ่งมีคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ (x) = 14.95 และมีคะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ  (x) = 25.78 แสดงให้เห็นว่าผลการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นักเรียนมีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกข้อเท่ากับ 4.90 และมีค่า S.D เท่ากับ 0.19 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]