กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการกลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การศึกษาไทย ทีมงาน asked 1 เดือน ago

ชื่อเรื่อง กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)                        

ผู้วิจัย เอกพงษ์ บัวจันทร์

ปีที่ทำการวิจัย 2565

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1      (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) 2) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม       เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)              3) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ด้านคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู และตัวแทนชุมชน สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและตัวแทนชุมชนต่อจากนั้นจัดทำกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค SWOT ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนำผลการวิเคราะห์มาจัดทำรายกลยุทธ์และตรวจสอบกลยุทธ์โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการวิจัย พบว่า

สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก          เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน

  ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดสภาพที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรกคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็งรองลงมาคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมมือวางแผนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน

กลยุทธ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก 13 กลยุทธ์รอง ได้แก่ กลยุทธ์หลักที่ 1 ค้นหารับรู้คู่ชุมชน ประกอบด้วย  2 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 2 ร่วมมือวางแผน ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 3 ขับเคลื่อนงานด้วยเครือข่ายเข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง กลยุทธ์หลักที่ 4 ประเมินผลอย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์รอง และกลยุทธ์หลักที่ 5 รับผลประโยชน์และขยายต่อความสำเร็จร่วมกัน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์รอง

ผลสำเร็จของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30)ปรากฏผลดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกกลุ่มวิชา นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง นักเรียนมีความประพฤติดี กริยามารยาทเรียบร้อย นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ชอบออกกำลังกาย นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชน ผู้มีอุปการคุณและหน่วยงานต่าง เช่น ทุนการศึกษา ความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่