ค้นหาข้อมูลจาก Google

การขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ด้วยนวัตกรรม MENTORS Model

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ด้วยนวัตกรรม MENTORS Model
psk142231 asked 10 เดือน ago

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
2. เพื่อให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ
Offline
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นำองค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Content Management System : CMS)
5. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ
(Best Practices) ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 
ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite
2 ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ
Offline
นักเรียน ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา นำองค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4 ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถสร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเนื้อหาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล (Content Management System : CMS)
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practices) ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Back to top button