ค้นหาข้อมูลจาก Google

การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Home sweet home (Rooms) โดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Home sweet home (Rooms) โดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล OBEC Content Center

ชื่อผลงาน           การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Home sweet home (Rooms) https://anyflip.com/hpfxe/glxd/
โดยใช้ กระบวนการจัดการเรียนรู้ (Active Learning) ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
OBEC Content Center
ผู้เสนอผลงาน      นางสาวพัทรนันท์  ทองแท่ง
ตำแหน่ง            ครู
หน่วยงาน                    โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์
สังกัด               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๑
ประเภทผลงาน ผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล   https://anyflip.com/hpfxe/glxd/

Back to top button