การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ศิริพร asked 4 เดือน ago

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน สังกัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ t-test for Dependent Samples ผลการวิจัยพบว่า
1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.13/77.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนด
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สรุปว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบ CIRC ร่วมกับชุดฝึก Think Talk Write เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย และสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ จึงเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษได้นำไปใช้จัดการเรียนรู้และเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาที่จะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่