ค้นหาข้อมูลจาก Google

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Unplugged Coding สำหรับเด็กปฐมวัย

กระดานสนทนา เผยแพร่ผลงานวิชาการหมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Unplugged Coding สำหรับเด็กปฐมวัย
fern asked 11 เดือน ago

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Unplugged Coding สำหรับเด็กปฐมวัยมีจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานกระบวนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการทำงานเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านการคิดของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ Unplugged Coding สำหรับเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้เกิดกระบวนการคิด จากการลงมือปฏิบัติ การคิดวิเคราะห์ เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณให้ดี เด็กปฐมวัยมีวิธีการคิดแก้ปัญหา และการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เด็กปฐมวัยมีการคิดวิเคราะห์ แบ่งย่อยของปัญหา กำหนดขั้นตอน ในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และเขียนโค้ดด้วยสัญลักษณ์ โดยจัดผ่านกิจกรรมผสาน Unplugged Coding เพื่อสร้างพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณ อันจะเป็นการเตรียมความ พร้อมของเด็กปฐมวัยสู่ในยุคดิจิทัล ทำให้เด็กได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง

Back to top button